ธุรกิจบริการขนาดย่อม หมายถึงอะไร

SPONSORED LINKS

ธุรกิจบริการขนาดย่อม หรือ “Small Service Business” หมายถึง ธุรกิจที่ให้บริการในด้านต่างๆ ให้กับลูกค้า โดยบริการเหล่านั้นถือเป็นสินค้าที่ไม่มีตัวตน หรือจับต้องไม่ได้นั้นเอง แต่เป็นกิจกรรมเพื่อความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง รวมทั้ง เพื่อสุขภาพอนามัยและความบันเทิง โดยมีค่าธรรมเนียมหรือมีการทำสัญญาที่เกี่ยวกับผลตอบแทนให้แก่ผู้ให้บริการ

 

ลักษณะของธุรกิจบริการ

 1. ผู้ซื้อ หมายถึง มีทั้งผู้บริโภคคนสุดท้ายและผู้ใช้สินค้าเพื่ออุตสาหกรรมด้วย เช่น บริการรถประจำทาง ธนาคาร และไปรษณีย์ ฯลฯ
 2. ธุรกิจบริการมักจะเป็นธุรกิจที่มีขนาดเล็ก แต่มีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่สูง ต้องใช้กำลังคนในงานบริการมาก ไม่สามารถจะใช้วัสดุหรืออุปกรณ์ที่เป็นเครื่องจักรมาทดแทนด้านบุคลากรได้
 3. ธุรกิจบริการบางอย่างใช้เป็นกิจกรรมการตลาดเสริม ให้การขายสินค้าหลักๆ ได้มีความหน้าเชื่อถือยิ่งขึ้น หรือเป็นการสร้างแรงจูงใจในการขายสินค้าหลักนั้นเอง เช่น บริการซื้อแอร์ พร้อมติดตั้งฟรี และบริการรับประกันหลังจากติดตั้งเสร็จ 6 เดือนถ้ามีปัญหาภายในระยะเวลาดังกล่าวซ่อมฟรี เป็นต้น
 4. การบริการมักไม่มีมาตรฐานที่แน่นอน เพราะเราไม่สามารถที่จะควบคุมการบริการในทุกๆครั้งให้เป็นเหมือนกันได้ เช่น การซ่อมคอม การตัดผม เป็นต้น

การจำแนกประเภทของธุรกิจบริการ สามารถจำแนกได้ 6 ประเภทหลักๆ ได้แก่

 • การจำแนกตามลักษณะของผู้ขายบริการ
 • จำแนกประเภทตามลักษณะของผู้ซื้อ
 • จำแนกตามเหตุจูงใจในการซื้อ
 • จำแนกตามลักษณะการซื้อในทางปฏิบัติ
 • จำแนกตามลักษณะของผลิตภัณฑ์
 • จำแนกตามระเบียบข้อบังคับที่มีอยู่

กลยุทธ์ที่ใช้สำหรับธุรกิจบริการขนาดย่อม ได้แก่

 • ใช้พนักงานขายตรง เนื่องจากเป็นงานบริการไม่มีตัวตน การซื้อขายจึงต้องอาศัยพนักงานขายที่มีความรู้ และมีความสามารถเฉพาะด้านนั้นๆ เป็นผู้อธิบายให้ลูกค้าเข้าใจชี้ให้เห็นถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการบริการนี้ เช่น การขายประกัน งานโฆษณา หรืองานด้านวางแผนทางการตลาด เป็นต้น
 • ใช้ความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย งานขายบริการเป็นงานที่พนักงานต้องสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ดังนั้น การที่เราใช้ความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับผู้ซื้อ จะทำให้ผู้ขายสามารถรับรู้ถึงความต้องการของผู้ซื้อได้ว่าต้องการสินค้าประเภทไหน หรืออะไร เป็นต้น
 • ชื่อเสียงของสถาบัน กลยุทธ์นี้ถือว่าเป็นความสำคัญ เพราะผู้ซื้อเวลาจะซื้อสินค้าหรือการบริการครั้งแรกก็จะดูจากชื่อเสียงของสถาบันก่อนว่ามีการตอบกลับ หรือ Feedback ดีไหมและคุ้มค่ากับความต้องการที่เขาจะจ่ายไปหรือปล่าว
SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

Vo Trong Nghia impresses with beautiful bamboo pavilions

Projects like t ...