ความมุ่งมั่นของพวกเราเพื่อผลิตของดีร้อยเปอร์เซ็นต์

SPONSORED LINKS

การลดของเสียให้เป็นศูนย์” หรือการที่ผลิตชิ้นงานออกมาแล้วไม่สามารถใช้ได้นั้น เป็นสายเหตุที่ทำให้เรามีต้นทุนในการผลิตของที่สูงขึ้น ซึ่งแน่นอนว่าจะทำให้กำไรของเรานั้นหดหายลงไปด้วย รวมทั้งการส่งของไปให้กับลูกค้าที่สั่งเกิดความล่าช้ากว่ากำหนดเพราะต้องผลิตสินค้านั้นใหม่ เป็นการทำลายความหน้าเชื่อถือที่เราได้สร้างไว้กับคู้ค้าของเรานั้นเอง โดยบางโรงงานอาจจะมีแนวคิดว่าการมีของเสียนิดหน่อยคงไม่เป็นไร เลยทำให้เกิดความคิดที่ไม่อยากจะปรับปรุงการทำงานของตัวเอง หรือไม่คิดที่จะยกระดับความสามารถของตัวเอง อีกทั้งยังไม่สนใจที่จัดสภาพแวดล้อมรอบๆ ตัวให้ดีขึ้น ซึ่งเราก็จะพาไปรู้จักวิธีการตรวจสอบการทำงานที่ถูกต้องและให้ผลิตของดีได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ดังนี้

 1. มองหาวิธีทำงานที่ถูกต้อง หมายถึง การที่เราจะสามารถผลิตของดีได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นั้น เราต้องมีการศึกษาวิธีการทำงานอย่างถูกวิธีตั้งแต่เริ่มแรก เช่น
  1.1 ทำความเข้าใจกับคุณภาพที่ลูกค้าต้องการให้ชัดเจน คือ การผลิตภัณฑ์ให้ได้คุณภาพดีร้อยเปอร์เซ็นต์ ก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจนก่อนว่า “อะไรคือสิ่งที่ลูกค้าต้องการ”
  1.2 ประกันคุณภาพการออกแบบ คือ คุณภาพที่ถือว่าได้ออกแบบตามความต้องการของลูกค้าและทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ เมื่อมีการออกแบบผลิตภัณฑ์เรียบร้อยแล้วก็ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแบบเพื่อดูระดับความพอใจที่จะมีต่อลูกค้ารวมทั้งราคา และกำหนดให้เป็นมาตรฐานสำหรับการผลิตชิ้นส่วนที่เหลือ
  1.3 คิดหาวิธีที่จะไม่ให้มีของเสีย คือ การที่จะผลิตผลิตภัณฑ์ให้ได้คุณภาพดีทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์ได้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอโดยไม่ให้มีของเสียเลยนั้น จะต้องคิดหาวิธีป้องกันโดยดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
  1.3.1 พยายามยกระดับความสามารถ เพื่อเสริมกำลังในการเตรียมพร้อมรับมือกับสิ่งต่างๆ
  1.3.2 คิดหาวิธีป้องกันความผิดพลาดอันเนื่องมาจากความไม่ระมัดระวังเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดของเสีย
  1.3.3 มีความรับผิดชอบต่องานของตัวเอง ไม่ส่งของคุณภาพไม่ดีไปให้หน่วยอื่นอย่างเด็ดขาด (นำระบบการตรวจสอบด้วยตัวเองมาใช้และปฏิบัติอย่างเคร่งครัด)
  1.3.4 หาวิธีควบคุมด้วยตา มีป้ายแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจน ไม่ว่าใครก็ตามสามารถเข้าใจงานที่กำลังทำอยู่ Q (คุณภาพ) C (ราคา) D(การส่งของ) ควรกำหนดให้ชัดเจนไว้ในสายการผลิต และพยายามเพิ่มคุณภาพให้สูงขึ้น
  1.3.5 ผู้ที่กำลังทำงานอยู่ในปัจจุบัน เป็นผู้ที่รู้งานดีที่สุด จึงสามารถคิดหาวิธีปรับปรุงงานได้ดีที่สุดด้วย
 2. ปรับปรุงการทำงานให้มีทั้งคุณภาพและประสิทธิภาพ คือ เป็นการฝึกฝนการใช้เครื่องมือต่างๆให้ถูกวิธีและให้มีความชำนาญยิ่งขึ้น อีกทั้งต้องเรียนรู้เทคนิคการแก้ไขปัญหา เช่นวิธีการระดมสมอง (Brain Storming) KJ Method เทคนิคคิวซี 7 ข้อ เพื่อจะได้เข้าใจสภาพการทำงานที่เป็นอยู่อย่างถูกต้อง รู้ว่าอะไรคือปัญหา และหาวิธีปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 3. จัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ดีขึ้น คือ พื้นที่ในการผลิตสามารถเข้าทำงานได้สดวกและมีบรรยายกาศที่ถ่ายเทได้สะดวกหรือปล่าว เป็นต้น
 4. ควรติดมาตรฐานการทำงานไว้ในที่จัดทำงานให้มองเห็นชัดเจนและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด คือ เป็นการติดข้อกำหนดวิธีการใช้เครื่อง รวมถึงตารางการผลิต , ผลผลิต (จำนวนชิ้น) , คุณภาพ (สภาพการเกิดของเสีย) เพื่อเวลาเกิดมีปัญหาจะได้จัดการกับปัญหาและดำเนินการเพื่อปรับปรุงได้ เป็นการป้องกันไว้ก่อนที่จะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น
SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

Vo Trong Nghia impresses with beautiful bamboo pavilions

Projects like t ...