ส่วนผสมธุรกิจการค้าปลีกขนาดย่อม

SPONSORED LINKS

บทความก่อนหน้าเราได้พูดถึงเรื่องกลยุทธ์ธุรกิจค้าปลีกขนาดย่อมไปบ้างแล้ว วันนี้เราจะพาไปเจาะลึกถึงส่วนผสม 4 ข้อ ของธุรกิจขนาดย่อมที่ใช้ในการวิเคราะห์ เพื่อจัดระดับให้เหมาะสมกับประเภทและลักษณะการค้าปลีกของกิจการนั้นเอง ซึ่งประกอบด้วยส่วนผสม 4 ข้อ คือ

สินค้าและบริการที่นำเสนอ (offerings) หมายถึง กิจการค้าปลีกบางแห่งขายสินค้า เช่น เสื้อผ้า ของใช้ ของกิน เป็นต้น โดยกิจการบางแห่งขายบริการ เช่น ร้านตัดผม ร้านซักอบรีด โดยกิจการแต่ละแห่งจะมีสินค้าหรือบริการหลักที่ลูกค้าต้องการจะซื้อ แต่ก็ยังมีบริการเสริมด้านอื่นๆ ที่กิจการค้าปลีกจะต้องให้กับบริการกับลูกค้าด้วย เช่น การใช้เครดิตการ์ด หรือบริการในการจัดส่งสินค้า เป็นต้น โดยบริการที่เพิ่มขึ้นมาจากสินค้าหลักนี้ถือว่าเป็นตัวเสริม (Supplementary) ที่จะช่วยให้ธุรกิจสามารถขายสินค้าหลักได้ง่ายขึ้น และยังอาจเป็นตัวเพิ่มกำไรให้กิจการได้ด้วยเพราะลูกค้าเกิดความพึงพอใจในการใช้บริการ อาจเกิดการพูดบอกต่อหรือเชิญชวนให้มาใช้บริการในธุรกิจของเรามากขึ้นนั้นเอง

องค์ประกอบของร้าน (Physical Facilities) หมายถึง ความสำคัญของธุรกิจค้าปลีกที่ต้องมีร้านค้า (In – Store Retailing) ที่ต้องตัดสินใจจัดองค์ประกอบของร้านให้เหมาะสม ตั้งแต่เริ่มกิจการ

  • ทำเลที่ตั้ง (Location) ที่ต้องอยู่ในย่านแหล่งการค้าที่มีสภาพแวดล้อมเหมาะสมกับตัวสินค้าหลักที่เราจะขาย เช่น มีรถผ่านได้สดวกเข้าถึงได้ง่าย และมีผู้คนที่มีกำลังซื้อ เป็นต้น
  • การออกแบบร้าน (Design) ที่ทำให้ภาพลักษณ์ของร้านออกมาดูดีหรือ เป็นตัวดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาดูสินค้าภายในร้าน
  • การจัดวาง (Layout) การแบ่งวางสินค้าเป็นแผนก มีสินค้าให้เลือกได้หลากหลายและมีทางเดินให้ลูกค้าเดินเลือกสินค้าได้สดวกไม่แคบจนเกินไป

ราคา (Price) หมายถึง เป็นส่วนผสมของการค้าปลีกที่เกี่ยวข้องกับทางคุณค่า (Value) ของสินค้าที่คุ้มกับการจ่ายเงินของผู้บริโภคนั้นเอง โดยกิจการค้าปลีกประเภทเดียวกันอาจมีช่องว่างของราคาสินค้า หรือค่าบริการที่แตกต่างกันมาก ขึ้นอยู่กับสิ่งที่กิจการนำมาเสนอให้กับลูกค้า (Offering) รวมทั้งภาพลักษณ์ (Appearance) ของร้านค้าปลีกด้วย เช่น บริการล้างรถยนต์ที่ให้บริการ ล้าง ขัด เคลือบเงานั้น เป็นธุรกิจที่มีระดับราคาบริการตั้งแต่ถูกจนไปแพง ลูกค้าก็ยอมที่จะจ่ายเงินจำนวนหลายบาทนั้นเพื่อซื้อบริการดังกล่าว เพราะว่าลูกค้าเห็นว่าคุ้มค่า หรือเกิดความพึงพอใจในบริการนั้น ฯลฯ

การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง เป็นการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมและรายการพิเศาษต่างๆ เช่น โปรโมทส่งข้อความทางอีเมล์ด้วยแคมเปญต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อของชิ้นนี้แล้วจับคู่ร่วมรายการกับสินค้าตัวอื่นจะทำให้ได้ส่วนลดของสินค้าในชิ้นหลักที่เพิ่มขึ้น เพื่อดึงการเข้ามาใช้บริการของลูกค้านั้นเอง หรือแล้วแต่วัตถุประสงค์ในการทำการส่งเสริมการขายแต่ละรายการที่ผู้บริหารร้านค้าปลีกต้องการเป็นคนกำหนดไว้

อย่างไรทั้งหมดที่ได้กล่าวมา ธุรกิจนั้นไม่ได้มีอยู่เพียงคนเดียว ดังนั้น เราจึงต้องมีการปรังปรุง หรือเปลี่ยนแปลงส่วนผสมของกิจการร้านค้าปลีกเหล่านี้อยู่บ่อยๆ โดยการจัดส่วนผสมของธุรกิจร้านค้าปลีกขนาดย่อม หรือที่เรียกกันว่า “Retailing Mix” มีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ ทำให้มีการทราบถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย หรือเรียกว่า “Target Consumers” นั้นเอง โดยคำนึงจากปัจจัย ดังต่อไปนี้

  • กลุ่มลูกค้า (Consumers)
  • ปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ (Uncontrollable Factors)
  • วิธีการ กลยุทธ์และนโยบายการบริหาร (Operating Strategies, Policies &Methods)
  • ปัจจัยภายในอื่นๆ ของกิจการ (Enable Elements of the Firm) เช่น การเข้าใจถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคว่าต้องการอะไร เป็นต้น
SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

Vo Trong Nghia impresses with beautiful bamboo pavilions

Projects like t ...