กลยุทธ์ธุรกิจการค้าปลีกขนาดย่อม

SPONSORED LINKS

5กลยุทธ์ธุรกิจการค้าปลีกขนาดย่อม (Small Business) หมายถึง กลยุทธ์ธุรกิจในการตัดสินใจจัดส่วนผสมของการตลาดร้านค้าปลีก ให้เหมาะสมกับสภาพธุรกิจค้าปลีกของจริงซึ่งจะประกอบไปด้วยสินค้าที่ขายผสมกับการบริการลูกค้า การจัดตกแต่งร้าน รวมทั้งการตั้งราคาขาย และการส่งเสริมการจำหน่าย หลังจากที่ผู้ประกอบกิจการเลือกประเภทของร้านค้าปลีกที่จะทำ เลือกทำเลที่ตั้ง หรือสถานประกอบการร้านค้าปลีก กำหนดวัตถุประสงค์ และวิเคราะห์ทำเลที่ตั้งแล้ว จะเห็นได้ว่าสภาพแวดล้อมแต่ละอย่างนั้น เป็นปัจจัยที่เราไม่สามารถควบคุมได้ ดังนั้น เจ้าของกิจการจะต้องปรับปรุงส่วนผสมของการค้าปลีก ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับส่วนผสมทางการตลาด ที่เรียกว่า ” Retailing Mix ” โดยประกอบด้วยส่วนผสมหลักๆ 4 ข้อ ดังนี้

  1. สินค้าและบริการที่นำเสนอต่อผู้บริโภค (offerings)
  2. องค์ประกอบต่างๆของร้านค้า (Physical Facilities)
  3. ราคา (Price)
  4. การส่งเสริมการจำหน่าย (Promotion)

   โดยการที่เรามีการวางแผนเรื่องส่วนผสมของร้านค้าปลีกจะช่วยสร้างภาพให้เราเห็นตัวธุรกิจของร้านค้ามากขึ้น แล้วจะทำให้ผู้ค้าปลีกสามารถตัดสินใจที่จะเลือกสินค้าที่จะขาย ความสะอาด และบริการอื่นๆ ที่จะให้สนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ รวมทั้งเห็นภาพจำลองผลกระทบต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อเริ่มมีการดำเนินกิจการร้านค้าปลีก และการวิเคราะห์ส่วนผสมแต่ละตัวยังช่วยให้จัดระดับความเหมาะสมประเภทร้านค้าปลีกของเราว่าเหมาะกับลักษณะการค้าปลีกของกิจการแบบไหน เป็นต้น

SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

วิธีขุด Equihash (Zcash) mining

วิธีขุด Equihas ...