ธุรกิจขนาดย่อม หมายถึงอะไร?

SPONSORED LINKS

shutterstock_290164109ธุรกิจขนาดย่อมหมายถึงอะไร? หลายๆคนอาจจะเกิดความสงสัยว่าเหมือนกับธุรกิจทั่วไปอื่นๆหรือปล่าว แต่จริงๆ ธุรกิจขนาดย่อม (Small Business) นั้นก็ หมายถึง เป็นธุรกิจที่เป็นอิสระโดยมีเอกชนเป็นเจ้าของดำเนินการโดยเจ้าของเพียงคนเดียว ไม่เป็นเครื่องมือของธุรกิจอื่นๆ และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคลคลหรือบริษัทแม่นั้นเองโดยคำที่ประชาชนส่วนใหญ่รู้จักดีที่ใช้เรียก ธุรกิจขนาดย่อม นี้สั้นๆว่า ” SME “

SME (Small & Medium Enterprises) หมายถึง เป็นธุรกิจที่มีขนาดเล็กที่กิจการเริ่มจากการผลิตสินค้าและบริการ อันเนื่องมาจากทักษะที่หลากหลาย มีกระบวนการผลิตที่สามารถจะยืดหยุ่นในตัวเองได้ สอดคล้องกับวิถีของคนในชุมชน หรือความต้องการของตลาด โดยจะใช้วัตถุดิบส่วนใหญ่ในประเทศและไม่พึ่งพาโรงงานหรือกิจการที่มีขนาดใหญ่ สามารถสร้างรายได้โดยใช้ทุนประกอบการในธุรกิจไม่มาก ปัจจุบันธุรกิจประเภท SME นั้นมีการแตกธุรกิจใหม่ๆออกมาเป็นจำนวนมาก มีทั้งในภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และการบริการ ซึ่งฝังตัวอยู่ในละแหวกชุมชนในพื้นที่ต่างจังหวัดหรือในตัวเมือง ทั่วประเทศ โดยจะอาศัยแรงงานจากชุมชมในเขตหรือพื้นที่ใกล้เคียงกับที่ตั้งของธุรกิจ

shutterstock_261907319ปัจจุบันทาง คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ (The Committee for Economic Development:CED) ของสหรัญอเมริกา ได้ให้คำนิยามเกี่ยวกับธุรกิจขนาดย่อม หรือ (Small & Medium Enterprises:SME) ในลักษณะของคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

  • มีการบริหารงานเป็นอิสระ เจ้าของมักจะเป็นผู้บริหารกิจการเอง หรือเป็นคนในครอบครัวเข้ามาทำการบริหารร่วมด้วย
  • เงินทุนได้มาจากเจ้าของที่เป็นบุคคลคนเดียว หรือจากคนกลุ่มเล็กๆ
  • ขอบเขตการดำเนินงานจำกัดอยู่ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง โดยลูกจ้างและเจ้าของกิจการต้องอาศัยอยู่ในพื้นที่นั้นด้วย
  • ใช้วิธีในการเปรียบเทียบกับธุรกิจ หรือกิจการที่มีขนาดใหญ่สุดในการประกอบการเดียวกัน โดยอาศัยการดูจากจำนวนพนักงาน ยอดขายหรือทรัพย์สินโดยรวมเป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบ
SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

Vo Trong Nghia impresses with beautiful bamboo pavilions

Projects like t ...