Monthly Archives: ธันวาคม 2016

ศาสนาพุทธในประเทศไทย

ศาสนาพุทธมีบทบาทอย่างมากในชีวิตประจำวันของชาวไทย เพราะว่าประมาณ 95% ของประชากรทั่วราชอาณาจักรไทยเป็นชาวพุทธ ดังนั้น จึงเป็นการยากที่ศาสนาพุทธจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับแทบจะทุกโอกาส เช่น วันเกิด วันแต่งงาน การขึ้นบ้านใหม่ การฌาปนกิจศพ การเปิดสำนักงานทางธุรกิจ และการซื้อยานพาหนะใหม่ เป็นต้น ถึงแม้จะไม่มีหลักฐานที่สามารถค้น ...

Read More »

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาราช

พระพบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ (พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือพระรามาธิบดีที่ 5) เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติปกครองประเทศเมื่อพระราชบิดา (พระมงกุฏ หรือพระจอมเกล้า) เสด็จสวรรคต พระองค์เสด็จราชสมภพเมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2396 ทรงเป็นพระราชโอรสองค์แรกแห่งสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี และทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่ 9 แ ...

Read More »

วิธีการเปิดบัญชีสำหรับเทรด Xm เพื่อเทรด Forex – TraderSociety

วิธีการเปิดบัญชีสำหรับเทรด Xm เพื่อเทรด Forex – TraderSociety ทำไมทางผมถึงแนะนำให้นักเทรด Forex มือใหม่เลือกโบรก XM เพราะว่าทางโบรก XM นั้นมีการ Support ที่รวดเร็ว และบริการฝากเงินเข้าไปในบัญชีเทรด Forex ได้เร็วกว่าโบรกอื่นๆ ใช้เวลาไม่ถึง 10 นาทีเงินก็เข้าสู่พอร์ทเรียบร้อยแล้ว รวมถึงค่า Spreade หมายถึงค่า Commiss ...

Read More »

Thailand’s Heroines

Throughout Thai history, Thai women have played an equal role to their Thai male counterpart. There is a saying that Thai woman rocks the cradle with one hand and swings the sword with the other. To uphold the dignity of Thai women, the following better-known heroines are included in the book so that our younger genera ...

Read More »

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นวีรษุรุษแห่งตะเลงพ่าย หรือผู้ชนะมอญชาวไทยให้ความเคารพพระองค์อย่างสูงสุดและยกย่องพระองค์ว่าเป็นกษัตริย์ยอดนักรบ พระองค์ทรงเป็นพระโอรสของพระมหาธรรมราชา ทรงมีพระภคินีพระนามว่า เจ้าหญิงสุพรรณเทวี (สุพรรณกลัยาณี) และพรุอนุชาพระนามว่า “เอกาทศรถ” ผู้ซึ่งต่อสู้ข้าศึก ...

Read More »

กรุงศรีอยุธยา

ยุคทองของไทยยุคหนึ่งในประวัติศาสตร์ไทยก็เมื่อระหว่างที่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีระหว่างปี พ.ศ. 1893 ถึง พ.ศ. 2310 กรุงศรีอยุธยาก่อตั้งโดยพระเจ้าอู่ทองในปี พ.ศ.1893 ต่อมา เมื่อเสด็จขึ้นครองราชย์ทรงพระนามว่าสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 พระงอค์ทรงนำพสกนิกรอพยพมาจากอู่ทอง (อำเภอในจังหวัดสุพรรณบุรี) ซึ่งในขณะนั้นเกิดโรคอหิวาต์ระบ ...

Read More »

ประวัติพระแก้วมรกต

“กรุงเทพมหานคร” หรือ “กรุงรัตนโกสินทร์” ได้รับการก่อสร้างและสถาปนาขึ้นเป็นเมืองหลววงโดยสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก (รามาธิบดีที่ 1) ในปี พ.ศ.23255 ด้วยทรงตั้งพระทัยที่จะรักษาไว้ซึ่งประเพณีที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยในการก่อสร้างพระอารามทางพุทธศาสนาไว้ในบริเวณพระบรมราชวัง สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 ...

Read More »

ความมุ่งมั่นเพื่อขจัดปัญหาเครื่องจักรเสียให้เป็นศูนย์

ความมุ่งมั่นเพื่อขจัดปัญหาเครื่องจักรเสียให้เป็นศูนย์ สิ่งสำคัญที่จะขาดเสียไม่ได้สำหรับบริษัทที่ดำเนินกิจการโดยใช้เครื่องจักรผลิตสินค้า ก็คือ การบำรุงรักษาเครื่องจักและอุปกรณ์ให้ทำงานได้ในอัตราสูงสุดอยู่ตลอดเวลา เพราะจะเกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ ราคา ปริมาณ และการส่งมอบสินค้านั้นเอง ด้วยเหตุนี้ สิ่งที่จำเป็นต้องทำมาก ...

Read More »

ความมุ่งมั่นของพวกเรา เพื่อลดของเสียให้เป็นศูนย์

ของเสีย คือ ของที่มีคุณภาพไม่ครบสมบูรณ์ตามความต้องการของลูกค้า หรือของที่มีคุณสมบัติของคุณภาพ (เงื่อนไขทุกๆ ข้อของแบบ (drawing) ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้) ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมาแล้วเป็นของเสียนั้น เกิดขึ้นได้จากหลายๆ กรณีสามารถแยกเป็นหัวข้อใหญ่ๆ ได้ดังนี้ 1. คุณภาพที่ต้องการ เป็นคุณภาพที่ถูกกำหนดไว้สูงเกินไ ...

Read More »

ภาวะผู้นำและผู้นำแตกต่างกันอย่างไร

ภาวะผู้นำและผู้นำแตกต่างกันอย่างไร ? ภาวะผู้นำ  หมายถึง การที่ผู้นำเป็นผู้ใช้อิทธิพล หรืออำนาจหน้าที่ในความสัมพันธ์ซึ่งมีอยู่ต่อผู้ใต้บังคับบัญชาในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อปฏิบัติการและอำนวยการ โดยใช้กระบวนการติดต่อซึ่งกันและกันเพื่อมุ่งให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ หรือเป็นความสามารถของบุคคลหนึ่งที่จะกระตุ้นจูงใจ หรือใช ...

Read More »