รูปแบบขององค์การธุรกิจ คืออะไร?

SPONSORED LINKS

56รูปแบบขององค์การธุรกิจคืออะไร? หลายๆคนอาจจะสงสัยในวันนี้ผมก็จะมาอธิบายสั้นๆให้ได้รู้จักกันน่ะครับ ซึ่งองค์การธุรกิจนั้นสามารถที่จะมีการดำเนินการได้หลายๆรูปแบบ ทั้งแบบบุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของกิจการโดยลำพัง หรือร่วมลงทุนกับบุคลคลอื่นๆเป็นกลุ่มคณะก็สามารถที่จะทำได้ แต่การที่จะตัดสินใจเลือกในการดำเนินการทางธุรกิจในรูปแบบใดนั้น ผู้ประกอบการจะต้องคำนึงถึงองค์ประกอบที่สำคัญอย่างอื่นด้วยน่ะครับ ได้แก่ ลักษณะของกิจการ เงินทุน ความรู้ความสามารถในการบริหารดำเนินการในธุรกิจ ข้อกำหนดกฏหมาย เพื่อให้การดำเนินธุรกิจนั้นประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้คาดหวังไว้แล้วนำมาซึ่งผลประโยชน์ หรือผลกำไรนั้นเอง

โดยตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ใน พ.ศ. 2499 ได้มีการระบุไว้ว่าให้ผู้ที่ทำการประกอบการธุรกิจจะต้องมีการจดทะเบียนพาณิชย์หรือไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ ดังนี้

  • ผู้ที่มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์ คือ บุคคลธรรมดา คนเดียว หรือหลายคน(ห้างหุ้นส่วนสามัญ) รวมทั้งที่เป็นนิติบุคคลที่มาการจัดตั้งขึ้นตามกฏหมายหรือชาวต่างประเทศที่มาตั้งสำนักงานอยู่ในประเทศไทย ซึ่งประกอบกิจการอันเป็นพาณิชยกิจตามที่กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้นั้นเอง
  • กิจการที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ ในที่นี้ผมขอแยกอธิบายเป็นข้อๆเพื่อความเข้าใจได้ง่ายขึ้น ดังนี้
  1. ผู้ที่ประกอบกิจการธุรกิจเกี่ยวกับโรงสีข้าวและโรงเลื่อยที่มีการใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่
  2. ผู้ที่ประกอบกิจการธุรกิจการขายสินค้า ไม่ว่าอย่างใด หรืออย่างอื่นๆคิดรวมทั้งสินในวันหนึ่งมียอดขายตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไป หรือมีสินค้าดังกล่าวไว้ขายเป็นต้น
  3. นายหน้าหรือตัวแทนการค้าต่างๆ
  4. ผู้ประกอบกิจการธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมหรือหัตถกรรมต่างๆ
  5. ผู้ประกอบกิจการธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่งทางทะเล หรือการขนส่งอื่นๆ ที่ประกอบธุรกิจแล้วทำให้เกิดผลกำไรที่เกิดขึ้น
  • กิจการที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ คือ กิจการประเภทนี้จะเป็นกิจการที่มีร้ายได้น้อย เช่น กิจการค้าเร่ กิจการค้าแผงลอย กิจเพื่อการบำรุงศาสนาหรือเพื่อการกุศล รวมทั้งกิจการที่เกิดจากการประกาศาในราชกิจจานุเบกษา เช่น กิจการของทางกระทรวง กิจการของมูลนิธิ และสมาคมสหกรณ์ เป็นต้น
SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

Vo Trong Nghia impresses with beautiful bamboo pavilions

Projects like t ...