ประเภทการประกอบการเป็นอย่างไร ?

SPONSORED LINKS

marketion-2ประเภทการประกอบการเป็นอย่างไร ? จากที่บทความก่อนหน้าผมก็ได้อธิบายถึงความหมายระหว่างการประกอบการและผู้ประกอบการว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร? ไปบ้างแล้ววันนี้ผมก็จะมาอธิบายสั้นๆง่ายๆถึงประเภทของการประกอบในทางธุรกิจกันบ้างซึ่ง สามารถแบ่งออกได้ตามลักษณะของธุรกิจเป็น 3 ประเภท หลักๆได้แก่

  1. การประกอบการที่เป็นงานผลิต
  2. การประกอบการที่เป็นการจำหน่าย
  3. การประกอบการที่เป็นงานบริการ

การประกอบการที่เป็นงานผลิต หมายถึง เป็นการดำเนินกิจการในธุรกิจด้านการผลิต หรือประกอบการทางอุตสาหกรรม เพื่อการแปรรูปของวัตถุดิบให้เป็นสินค้า หรือเป็นส่วนประกอบของสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภคนั้นเอง โดยสินค้าที่จะผลิตนั้นก็สามารถจำแนกออกมาได้เป็น 2 ประเภท หลักๆได้แก่

  • สินค้ากี่งสำเร็จรูป คือ สินค้าที่ต้องนำไปผลิตต่ออีก จนกระทั่งออกมาเป็นสินค้าสำเร็จรูป เช่น ยางแผ่นรมควัน ที่ต้องนำไปผลิตต่อโดยผสมกับวัตถุดิบอื่น พร้อมกับการใช้เทคโนโลยีในการผลิตที่ทำให้ออกมาเป็นยางรถยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์ต่างๆได้โดยยางแผ่นรมควันจึงเป็นสินค้ากึ่งสำเร็จรูปเพราะต้องมีการนำไปแปรรูปต่อเพื่อให้ได้สินค้าที่สำเร็จรูปนั้นเอง
  • สินค้าสำเร็จรูป คือ เป็นสินค้าที่มีการผลิตสำเร็จพร้อมที่จะสามารถนำไปใช้ได้เลย เช่น ผัก ผลไม้ เสื้อผ้า กระเป๋า รวมถึงสินค้าทางอุตสาหกรรม เช่น ยางรถยนต์ รองเท้า เป็นต้น โดยสินค้าที่ผลิตแบบสำเร็จรูปแล้วนั้นจะมีมูลค่าที่สูงกว่าสินค้ากึ่งสำเร็จรูป ในรูปแบบอื่นๆ

การประกอบการที่เป็นการจำหน่าย หมายถึง เป็นการประกอบธุรกิจในการจัดหาสินค้ามาเสนอขายให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคนั้นเอง รวมทั้งเป็นการให้บริการที่จะต้องค่อยดูแลรักษาให้สินค้าอยู่ในสภาพที่ดีจนกว่าจะถึงมือของผู้บริโภคที่จะมาซื้อไปใช้ และให้บริการด้านเวลา สถานที่ ทำให้ลูกค้านั้นเกิดความสดวกสบาย หรือความพึงพอใจที่ได้รับ โดยลักษณะของการประกอบการแบบจำหน่ายก็สามารถแบ่งได้ 2 ประเภท หลักๆได้แก่

  • กาค้าส่ง (Wholesaling) คือ เป็นธุรกิจประเภทที่เราเป็นพ่อค้าคนกลางในการนำเอาสินค้าจากผู้ผลิตรายใหญ่ หรือโดยตรงจากโรงงานไปกระจ่ายต่อให้กับผู้ค้าปลีกที่มีอยู่ตามทั่วไปในตลาด โดยผู้ค้าส่งจะเหมือนเป็นคนกลางนั้นเอง เช่น ตลาดสำเพ็งก็จะเป็นแหล่งศูนย์รวมของพ่อค้าขายส่งมากมาย
  • การค้าปลีก (Retailing) คือ เป็นธุรกิจประเภทที่ซื้อสินค้ามาเพื่อจำหน่ายต่อให้กับผู้บริโภคอีกที โดยผู้ค้าปลีกนั้นจะมีหน้าที่ในการคัดเลือกสินค้า จากผู้ผลิตหรือผู้ค้าส่งหลายรายที่เหมาะสมตรงกับความต้องการของลูกค้า รวมทั้งดูแลรักษา สินค้าที่จะจำหน่ายจนไปถึงมือของผู้บริโภคนั้นเอง

การประกอบการที่เป็นงานบริการ หมายถึง เป็นการประกอบธุรกิจให้บริการแก่บุคคลองค์การ หรือหน่วยธุรกิจอื่นๆ ที่ทำให้ผู้บริโภคหรือหน่วยธุรกิจเกิดความพึงพอใจ หรือเกิดความสดวก ปลอดภัย รวดเร็ว และได้รับผลตอบแทนเป็นเงินนั้นเอง เช่น ธุรกิจบริการซักรีด ธุรกิจบริการขนส่ง ธุรกิจบริการธนาคาร ธุรกิจการประกันภัย เป็นต้น

SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

Vo Trong Nghia impresses with beautiful bamboo pavilions

Projects like t ...