ความสำคัญของการประกอบการ

SPONSORED LINKS

import-export1ความสำคัญของการประกอบการคืออะไร ? ก่อนที่ผมจะเริ่มอธิบายถึงความสำคัญผมขอพูดถึงเรื่องความหมายของธุรกิจ “Business” ก่อนโดยนิยามของคำว่าธุรกิจ คือ การกระทำกิจกรรมของมนุษย์อย่างใดอย่างหนึ่งต่อเนื่องกัน เกี่ยวกับการผลิต การจำหน่าย การซื้อขายแลกเปลี่ยน และการให้บริการ โดยมุ่งหวังผลกำไรเป็นสิ่งตอบแทนนั้นรวมเป็นธุรกิจทั้งสิ้น โดยธุรกิจจะสมบูรณ์ได้นั้นต้องประกอบไปด้วย บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือนิติบุคคลที่ทำงานร่วมกันในการผลิต การจำหน่าย การแลกเปลี่ยนสินค้า เป็นต้น

   นิยามของ “ความสำคัญของการประกอบการ” ก็คือการประกอบการนั้นเป็นการจัดตั้งองค์กรซึ่งเป็นหน่วยธุรกิจ เพื่อดำเนินการผลิต การประกอบการอุตสาหกรรม การจำหน่ายและการให้บริการ ที่มีความจำเป็นต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน ถ้าประเทศใดมีการประกอบการ ผลิตสินค้าและบริการมาก จะทำให้ประชาชนในประเทศมีโอกาสในการเลือกบริโภค หรือใช้สินค้านั้นให้เหมาะสมกับความต้องการ โดยการประกอบการนั้นมีความสำคัญสามารถสรุปออกมาได้ดังนี้

  1. ทำให้เกิดการนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  2. มีการพัฒนาแรงงานให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
  3. ทำให้เกิดเป็นแหล่งของการลงทุน
  4. ทำให้มีมาตรฐานค่าครองชีพของประชาชนเพิ่มสูงขึ้น
  5. ทำให้ฐานะทางเศรษฐกิจของในประเทศดีขึ้น
  6. ทำให้ประชาชนในระแหวกได้มีงานทำและมีรายได้เพิ่มขึ้น
  7. ทำให้ประเทศมีรายได้จากการจัดเก้บภาษีได้ดีขึ้น
  8. ทำให้เกิดวิวัฒนาการใหม่ๆ ทางกระบวนการเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยเกิดขึ้นมา
SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

Vo Trong Nghia impresses with beautiful bamboo pavilions

Projects like t ...