ความสำคัญของการประกอบการ

SPONSORED LINKS

import-export1ความสำคัญของการประกอบการคืออะไร ? ก่อนที่ผมจะเริ่มอธิบายถึงความสำคัญผมขอพูดถึงเรื่องความหมายของธุรกิจ “Business” ก่อนโดยนิยามของคำว่าธุรกิจ คือ การกระทำกิจกรรมของมนุษย์อย่างใดอย่างหนึ่งต่อเนื่องกัน เกี่ยวกับการผลิต การจำหน่าย การซื้อขายแลกเปลี่ยน และการให้บริการ โดยมุ่งหวังผลกำไรเป็นสิ่งตอบแทนนั้นรวมเป็นธุรกิจทั้งสิ้น โดยธุรกิจจะสมบูรณ์ได้นั้นต้องประกอบไปด้วย บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือนิติบุคคลที่ทำงานร่วมกันในการผลิต การจำหน่าย การแลกเปลี่ยนสินค้า เป็นต้น

   นิยามของ “ความสำคัญของการประกอบการ” ก็คือการประกอบการนั้นเป็นการจัดตั้งองค์กรซึ่งเป็นหน่วยธุรกิจ เพื่อดำเนินการผลิต การประกอบการอุตสาหกรรม การจำหน่ายและการให้บริการ ที่มีความจำเป็นต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน ถ้าประเทศใดมีการประกอบการ ผลิตสินค้าและบริการมาก จะทำให้ประชาชนในประเทศมีโอกาสในการเลือกบริโภค หรือใช้สินค้านั้นให้เหมาะสมกับความต้องการ โดยการประกอบการนั้นมีความสำคัญสามารถสรุปออกมาได้ดังนี้

  1. ทำให้เกิดการนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  2. มีการพัฒนาแรงงานให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
  3. ทำให้เกิดเป็นแหล่งของการลงทุน
  4. ทำให้มีมาตรฐานค่าครองชีพของประชาชนเพิ่มสูงขึ้น
  5. ทำให้ฐานะทางเศรษฐกิจของในประเทศดีขึ้น
  6. ทำให้ประชาชนในระแหวกได้มีงานทำและมีรายได้เพิ่มขึ้น
  7. ทำให้ประเทศมีรายได้จากการจัดเก้บภาษีได้ดีขึ้น
  8. ทำให้เกิดวิวัฒนาการใหม่ๆ ทางกระบวนการเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยเกิดขึ้นมา
SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

วิธีขุด Equihash (Zcash) mining

วิธีขุด Equihas ...