Line balancing หมายถึง

SPONSORED LINKS

Line balancing หมายถึง

  • การทำสมดุลของสายงานผลิต เป็นการทำให้เวลา(เฉลี่ย) ที่ใช้หรือกำลังการผลิตในแต่ละสถานีงาน(work station) ในสายการผลิตมีความสมดุลกัน เพื่อให้สายงานผลิตมีประสิทธิภาพสูงสุด ไม่เกิดกระบวนการคอขวด(Bottleneck process) และการทำสมดุลของสายงานผลิต เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องทำในสายการผลิตที่มีลักษณะขบวนการการผลิตแบบไม่ต่อเนื่อง เช่นสายการผลิตในลักษณะการประกอบชิ้นส่วน

กระบวนการคอขวด หมายถึง

  • work Station ที่ใช้เวลานานกว่า Work Station อื่นมากๆ เป็นกระบวนการที่จำกัดกำลังผลิตของสายงานผลิตทั้งหมด กระบวนการคอขวดทำให้เกิดเวลาสูญเปล่าวหรือว่างงาน(ldle time) หรือเกิดงานสะสม Work in Process (WIP)

Manufacturing-Process

ข้อจำกัดต่างๆในการจัดสมดุลกระบวนการผลิต

  • Precedence constraint หมายถึง ลำดับขั้นตอนทางเทคนิค ที่งานนึงจะต้องทำให้เสร็จก่อนที่จะมีการเริ่มอีกงานไม่สามารถที่จะรัดคิวทำก่อนได้ เช่นงานในการทำรูเกลียวเพื่อใส่สกรู จะต้องมีการเจาะรูก่อนที่จะทำเกลียว
  • Zone restriction หมายถึง ข้อจำกัดในด้านของสถานที่ในด้านลบ ทำให้ไม่สามารถจัดกระบวนการผลิตอยู่ใกล้กันได้ เช่นงานเชื่อมที่ต้องมีความร้อน งานทำ Pressing ที่ต้องมีเสียงดังและมีการใช้น้ำมันเข้ามาในกระบวนการผลิต
  • ความไม่แน่นอนของเวลาทำงานเนื่องจากคนหรือเครื่องจักรวัติถุดิบและ ของเสีย(Yield)จะมีผลทำให้ Capacity ไม่นิ่ง ค่าจริงไม่ตรงกับ assumption เป็นต้น
SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

การประเมินการทดลอง

ประโยชน์ (Adban ...