ความหมายของเส้นCritical path/Critical activity

SPONSORED LINKS

ความหมายของ เส้นCritical path/Critical activity

  • เส้นทางวิกฤต(Critical path) คือเส้นทางใดในข่ายงานที่ใช้เวลานานที่สุดในการทำโครงการนั้นๆจนสำเร็จ
  • กิจกรรมวิกฤต(Critical activity) คือกิจกรรมที่อยู่ในสายงานวิกฤต
  • กิจกรรมบนCritical path จะต้องเริ่มดำเนินการโดยห้ามไม่ให้มีการล่าช้า ไม่สามารถยืดหยุ่นได้ เพราะถ้ามีความล่าช้าจะมีผลทำให้โครงการนั้นเกิดความล่าช้าไปด้วย
  • การลดเวลาทำงานของกิจกรรมวิกฤต จะช่วยลดเวลาเสร็จงานทั้งหมดของโครงการได้
  • ผู้จัดการโครงการและผู้ที่เกี่ยวข้องในโ๕รงการจะต้องรู้ว่ากิจกรรมใดคือกิจกรรมวิกฤต เพื่อที่จำดำเนินงานและควบคุมให้ไม่เกิดงานที่ล่าช้า

Critical-Path

ความหมายของ CPM/PERT

CPM = Critical Path Method

  • เป็นวิธีการกำหนดตารางเวลาของข่ยงาน(Network Scheduling) ซึ่งเป็นตัวบอกว่าแต่ละกิจกรรมควรจะเริ่มหรือสิ้นสุดเมื่อไหร่

PERT = Program Evaluation and Review Technique

  • CPM/PERT ใช้หลักการเดียวกัน ต่างกันที่ CPM นั้นใช้เวลาของกิจกรรมเพียงค่าเดียว ส่วน PERT จะใช้ค่าประเมินของเวลาในกิจกรรมจากค่าหลายค่าโดยเผื่อค่าเบี่ยงเบนของเวลานั้นไว้
SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

การประเมินการทดลอง

ประโยชน์ (Adban ...