การจัดการโครงการด้วยวิธี CPM/PERT

SPONSORED LINKS

การจัดโครงการ(Project Management) หมายถึง

  • การจัดการโครงการที่จะประกอบไปด้วย 1.การวางแผน 2.การจัดลำดับ 3.การควบคุม โดยหัวหน้าของโครงการเรียกว่าผู้จัดการโครงการหรือ Project manager มีหน้าที่ในการควบคุม เชื่อมต่อประสานงานกับแผนกต่างๆที่เกี่ยวข้องในการทำกิจกรรม โดยที่Project manger ไม่จำเป็นต้องเป็นหัวหน้าโดยตรงของแผนกต่างๆ โดยการผลิตที่ใช้เทคนิคของการจัดการโครงการ จะเป็นการผลิตที่มีแผนผลิตภัณฑ์อยู่กับที่และมีขนาดใหญ่ เช่น บ้าน ตึก การต่อเรือ เป็นต้น โดยความสำเร็จของการจัดโครงการคือการที่กิจกรรมต่างๆ ทำสำเร็จแล้วในเวลาที่กำหนดไว้และมีคุณภาพที่ยอมรับได้ ดังนั้นการกำหนดเวลาในการดำเนินงานแต่ละกิจกรรมให้ถูกต้อง รวมทั้งการตัดสินใจว่าจะต้องทำกิจกรรมใดก่อนหรือหลัง เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้า จึงถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะในโครงการที่มีขนาดใหญ่ที่มีกิจกรรมมากและมีการเชื่อมโยงของแต่ละกิจกรรมที่มีความซับซ้อน

078

โครงการ(Project) หมายถึง

  • โครงการคือเซตของกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรในด้านต่างๆ
  • ในโครงการ แต่ละกิจกรรมจะถูกเชื่อมโญงด้วยเส้นต่อระหว่างกันแสดงให้เห็นถึงขั้นตอนการทำงาน รวมถึงภาพรวมของโครงการที่มีการลากเส้นต่อระหว่างกิจกรรมจะถูกเรียกว่าข่ายงานหรือโครงข่ายนั้นเอง โดยซึ่งให้รายละเอียดต่างๆในการแสดงลำดับขั้นตอนของกิจกรรมเป็นอย่างดี
SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

การประเมินการทดลอง

ประโยชน์ (Adban ...