สภากาชาดไทย

SPONSORED LINKS

สภากาชาดไทยถือกำเนิดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ.2436 ในช่วงระหว่างเกิดกรณีพิพาทเรื่องชายแดน จึงเป็นเหตุให้เกิดการปะทะกันขึ้นบริเวณชายแดนไทย กลุ่มสตรีไทยชั้นสูงในสมัยนั้นจึงตัดสินใจเข้ารับใช้พระมหากษัตริย์และประเทศชาติ โดยการเข้าช่วยเหลือทหารที่ป่วยและได้บาดเจ็บบริเวณชายแดน โดยสตรีผู้ที่เสนอให้จัดตั้งสภาพขึ้นก็คือ ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ (สตรีชั้นสูงในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว) หลังจากได้รับพระบรมราชานุญาตจากรัชกาลที่ 5 และสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภา ผ่องศรี ทรงพระกรุณารับเป็นองค์อุปถัมภ์แล้ว สภาอุณาโลมแดงก็รับการจัดตั้งขึ้น ซึ่งในปี พ.ศ.2436 ก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นสภากาชาดไทยแล้วเข้าเป็นสมาชิกสันนิบาตสภากาชาดเมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2464

d-1443586197สภากาดชาดไทยได้พัฒนาด้านการให้บริการและตอบสนองความต้องการของประชาชนเเป็นการบรรเทาทุกข์ในท้องถิ่นชนบทห่างไกล โดยการเพิ่มพูนกำลังของสถานีกาชาด หน่วยแพทย์เคลื่อนที่และมุ่งพัฒนาศักยภาพของเหล่ากาชาดและอาสากาชาด เพื่อการร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด โดยปัจุบัน สภากาชาดไทยเป็นองค์การสาธารณกุศลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศได้ดำเนินการมาครบรอบ 100 ปีแห่งการให้บริการสังคมไทย (2436-2536) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระองค์ทรงแต่งตั้งให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงดำรงตำแหน่งอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย จากขอบข่ายงานอันกว้างขวางและการริเริ่มที่สำคัญต่อวงการแพทย์และงานการสงเคราะห์ช่วยเหลือสังคมไทย ตลอดหนึ่งศตวรรษที่ผ่านมาย่อมพิสูจน์ให้เห็นเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะช่วยเหลือสังคมโดยไม่หวังผลกำไร ตอบแทน เพราะเป็นองค์การสาธารณกุศลที่ให้เปล่าแก่ผู้เดือดร้อน ยากไร้เจ็บไข้ ทั้งยามสงครามและยามสงบอย่างแท้จริง

อย่างไรก็ตาม องค์การก็ยังคงต้องการความช่วยเหลือและการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากใจจริงของประชาชน เพราะถ้าขาดความช่วยเหลือเสียแล้ว องค์การก็คงจะยืนหยัดอยู่ต่อไปไม่ได้

SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

การประเมินการทดลอง

ประโยชน์ (Adban ...