ปรัชญาธุรกิจของ 3M

SPONSORED LINKS

ปรัชญาธุรกิจแบบ 3M คือ “เมื่อธุรกิจเริ่มเติบโตขึ้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมอบหมายงานและความรับผิดชอบออกไป รวมทั้งต้องกระตุ้นให้พนักงานใช้ความคิดสร้างสรรค์และมีการริเริ่มให้มากขึ้น สิ่งเหล่านี้ล้วนต้องใช้ความอดทนและใจกว้าง สำหรับผู้ที่ได้รับมอบหมายงานและอำนาจในการตัดสินใจ ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือชาย ถ้าเขาเหล่านั้นเป็นคนดี เราก็จะต้องปล่อยให้เขาปฏิบัติงานตามแนวทางของเขา โดยความผิดพลาดก็อาจจะเกิดขึ้นได้บ้าง แต่ถ้าคนเราทำเรื่องที่สำคัญๆได้อย่างถูกต้อง คลาดผิดพลาดที่อาจจะมีอยู่บ้างก็เป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยไม่ใช่เรื่องที่สำคัญไปกว่าความผิดพลาดที่อาจจะมีอยู่บ้างก็เป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยไม่ใช้เรื่องสำคัญไปกว่าความผิดพลาดของฝ่ายบริหาร ที่บงการให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายลงมือปฏิบัติตามขั้นตอนที่ตนเองต้องการอย่างแน่นอน โดยฝ่ายผู้บริหารที่วิพากษ์วิจารณ์ในเชิงไม่สร้างสรรค์ เมื่อเกิดข้อผิดพลาดขึ้น ตัวพวกเขาเองนั่นแหละที่จะเป็นผู้ทำลายการริเริ่มสร้างสรรค์ พลังการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของพนักงานเป็นสิ่งจำเป็น สำหรับองค์กรที่ต้องการ เติบโต “

SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

การประเมินการทดลอง

ประโยชน์ (Adban ...