กลยุทธ์คืออะไร

SPONSORED LINKS

5

กลยุทธ์ (strategy) นั้นถูกเรียกในรากศัพท์มาจากภาษากรีกว่า strategos โดยมีความหมายดั้งเดิมเป็นภาษาทางทหารที่ใช้อธิบายถึงยุทธวิธีของแม่ทัพในการจัดทัพ และเคลื่อนย้ายกำลังพลเพื่อต่อสู้กับกองทัพของข้าศึก โดย กลยุทธ์ นั้นเป็น “กิจกรรมหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการร่างแผนการทำศึกสงคราม และการกำหนดรูปแบบการต่อสู้ในแต่ละสมรภูมิ ซึ่งจะต้องตัดสินใจให้ได้ว่าจะเข้ายึดสมรภูมิแต่ละแห่งด้วยวิธีใด” ในยุคต่อมาเมื่อชาติต่างๆ ต้องเผชิญกับการแข่งขันกันแนวคิดเรื่องกลยุทธ์จึงถูกแพร่หลายมากขึ้น โดย Edward Mead Earle ได้เป็นอีกผู้หนึ่งที่ให้นิยามของกลยุทธ์ไว้ว่าเป็น “ศิลปะในการควบคุมและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของชาติหรืออาณานิคมต่างๆ รวมถึงกองทัพเพื่อสร้างและเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากกระบวนการแปรสภาพของทรัพยากรเหล่านี้แบบยั่งยืน”

SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

การประเมินการทดลอง

ประโยชน์ (Adban ...