ประเภทของเรียงความ

SPONSORED LINKS

ประเภทของเรียงความ (Classification of essays)

เราจะสามารถแบ่งประเภทของเรียงความออกได้เป็น 5 ประเภทหลักๆ ดังนี้

  1. Reflective Essays คือ เรียงความที่เขียนขึ้นเพื่อสะท้อนถึงความคิดเห็นในบางเรื่องซึ่งโดยมากก็จะเป็นเรื่องที่เป็นนามธรรม เช่น อุปนิสัยของการประหยัด ความกล้า ความรักชาติ และความซื่อสัตย์ เหล่านี้ เป็นต้น ในการเขียนเรียงความประเภทนี้ จึงควรอธิบายประโยชน์ของการมีคุณสมบัติประเภทนี้และชี้ให็เห็นข้อเสียของการขาดคุณสมบัติในข้อนี้
  2. Narration Essays คือ การเขียนเรียงความแบบเล่าเรื่องราวต่างๆ แต่มีความแตกต่างจากการเขียนเรื่องสั้น เพราะการเขียนในลักษณะนี้จะเป็นเรื่องราวชวนให้คิดหรือเสนอความคิดเห็นต่างๆ เช่น ประวัติรัชการที่ 5 หรือเรื่องราวเกี่ยวกับสมเด็จพระนเรศวรมหาราช น้ำท่วม แผ่นดินไหว หรือแม้แต่เรื่องราวต่างๆ ไม่น่าจะเป็นเรื่องจริงหรือเกิดจากจินตนาการก็ตาม
  3. Descriptive Essays คือ การเขียนเรียงความแบบพรรณนาหรือบรรยายถึงสถานที่ หรือเรื่องบางสิ่งบางอย่าง
  4. Exposition Essays (Explanatory) คือ การเขียนเรียงความแบบอธิบาย หรือ เปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องบางเรื่อง เช่น สถาบันต่างๆ เป็นต้น รัฐสภา หรืออาชีพต่างๆ เป็นต้น
  5. Imaginative Essays คือ การเขียนเรียงความแบบใช้จินตนาการและประสบการณ์โดยที่สมมุติตนเองว่าอยู่ในเหตุการณ์นั้นจริงๆ ตัวอย่างเช่น เราเป็นมหาเศรษฐีคนแรกของโลก

1406041919324575_14061513131459

อย่างไรก็ตามการเขียนเรียงความนั้น อาจจะมีการผสมกันระหว่างประเภทต่างๆ ในเการเขียนเรียงความเรื่องเดียวกันนั้นก็ได้ ไม่มีข้อจำกัด แต่ที่แยกประเภทไว้ก็เพื่อสะดวกแก่การศึกษารูปแบบของเรียงความอันจะเป็นประโยชน์ในการเขียนนั้นเอง

SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

การประเมินการทดลอง

ประโยชน์ (Adban ...