การเขียนเรียงความ (Essay)

SPONSORED LINKS


เรียงความ
(Essay หรือ Composition) คือ การบอกเรื่องราวเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยละเอียด ซึ่งก็ได้แก่การนำเอาข้อความ (ประโยค) มาประกอบเข้าด้วยกัน เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจถึงสิ่งที่ผู้เขียนจะแจ้งให้ทราบ อย่างไรก็ตาม เรียงความนี้อาจจะมีลักษณะต่างๆ กันแล้วแต่ความมุ่งหมายขอผู้เขียน เช่น

  • อาจเป็นเรื่องราว (Story)
  • เป็นบทความ (Article) หรือ
  • เป็นจดหมาย (Letter)

แต่ไม่ว่าจะมีชื่ออย่างไร หรือใช้ในความหมุ่งหมายอย่างไรเรียงความก็ยังคงมีลักษณะสำคัญที่เหมือนกัน คือจะต้องมีจุดมุ่งหมายอันแน่นอนว่าต้องการจะบอกอะไรแก่ผู้อ่าน โดย Lucile Vaughan Payne ได้ให้คำนิยามของการเขียนเรียงความหรือ Essay ไว้ว่า “An essay is the written expression of its author’s opinion.” (เรียงความก็คือการแสดงออกโดยการเขียนออกมาซึ่งความคิดเห็นของผู้ประพันธ์นั้นเอง)

myhc_10456

เรียงความนั้นส่วนใหญ่นั้นก็จะมีความแตกต่างกันที่ คุณภาพ ชนิด ความยาว วิธีการเขียน และชื่อเรื่อง แต่ก็จะมีจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือ การแสดงออกซึ่งความคิด (To express an opinion)

SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

การประเมินการทดลอง

ประโยชน์ (Adban ...