หลอดโซเดียมความดันต่ำ (Low Pressure Sodium Lamp)

SPONSORED LINKS

     หลอดโซเดียมความดันต่ำ (Low Pressure Sodium Lamp) เป็นหลอดไฟฟ้าที่ถูกสร้างขึ้นใช้งานเป็นครั้งแรก ในปี ค.ส. 1930 และมีการทำงานของหลอดโซเดียมความดันต่ำจะไม่เหมือนหลอดไฟฟ้าจำพวกที่สามารถทำงานโดยใช้ความดันสูงชนิดไอปรอท หรือหลอดโซเดียมธรรมดา เพราะว่าหลอดโซเดียมความดันต่ำนี้จะทำงานที่ความดันภายในหลอดไฟฟ้าต่ำกว่ามาก หลอดโซเดียมความดันต่ำนี้ได้รับการพัฒนาจนมีประสิทธิภาพสูงสุดในบรรดาหลอดไฟฟ้าที่มีใช้กันทั่วไป และที่แตกต่างจากหลอดไฟฟ้าชนิดอื่นก็คือหลอดโซเดียมความดันต่ำชนิดนี้สามารถเปล่งแสงสว่างที่มีคลื่นความยาวเดียวออกมาแสงสว่างดันกล่าวเป็นแสงสว่างที่อยู่ในย่านของสีเหลืองมีความยาวคลื่นของแสงสว่างอยู่ระหว่าง 589.0 และ 589.5 นาโนเมตร ซึ่งอยู่ใกล้ความยาวคลื่นของแสงสว่างที่ 555 นาโมเมตร ซึ่งเป็นความยาวคลื่นแสงสว่างที่ตาคนเรารับรู้ได้ไวที่สุด ฉะนั้นหลอดโซเดียมความดันต่ำจึงเป็นหลอดไฟฟ้าประเภทที่เหมาะกับการใช้งานที่ต้องการความปลอดภัย หรือต้องการความชัดเจนของแสง

Middle_Wattage_Metal_Halide_Lamp

SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

การประเมินการทดลอง

ประโยชน์ (Adban ...