การประมูลแบบย้อนกลับ (Reverse Auctions)

SPONSORED LINKS

images

การประมูล(Auction) หมายถึง การเสนอซื้อเสนอขายสินค้าหรือบริการระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายเข้ามาแข่งขันกันเสนอราคาในช่วงเวลาที่กำหนด การประมูลอิเล็กทรอนิกส์  การเสนอซื้อเสนอขายสินค้าหรือบริการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายเข้ามาแข่งขันกันเสนอราคาในช่วงเวลาที่กำหนดเป็นรูปแบบของการประมูล

  • มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายในลักษณะ Many-to-One
  • เป็นลักษณะของการจัดซื้อของหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน
  • มีการกำหนดลักษณะของสินค้าที่ต้องการ และให้ทางผู้สนใจเสนอราคามา
  • ใครเสนอราคามาได้ต่ำสุด ก็จะเป็นผู้ได้ขายสินค้านั้น

กรณีศึกษา บริษัท Logistics corner

     การปรับปรุงกระบวนการธุรกิจ   (BPR)  ไม่ใช่งานที่ต่างคนต่างทำ   แต่ต้องทำข้ามกระบวนงานซึ่งส่งผลกระทบต่อหลายหน่วยงานในองค์กร   ดังนั้นการได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารจึงเป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งสู่ความสำเร็จ   ทั้งนี้นอกจากจะทำให้การควบคุม และตัดสินใจครอบคลุมกระบวนการทั้งหมดแล้ว ยังทำให้มองเห็นภาพรวมขององค์กรด้วย สรวิศ  รัตนพิไชย     (2550)     ได้ศึกษากระบวนจัดซื้อจัดจ้างในปัจจุบันภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับและมติต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหาพัสดุวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วนำเสนอแนวทางการปรับปรุงและได้เพิ่ม ประสิทธิภาพของกระบวนการจัดซื้อจัดหาพัสดุเพื่อทำให้ระยะเวลาดำเนินการจัดซื้อจัดหารวม(Total Purchasing Cycle Time) ลดลง ในการศึกษาดังกล่าว ได้เก็บข้อมูลการจัดซื้อจัดหา สัมภาษณ์หน่วยงาน และผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงศึกษาโครงสร้างองค์กรการจัดซื้อ โซ่อุปทานของกรณีศึกษา และ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานกรณีศึกษา จากนั้นจะทำการปรับปรุงกระบวนการ (Improvement) ทางธุรกิจใหม่ และวิเคราะห์ถึงผลดีที่จะได้รับ หากมีการปรับปรุงกระบวนการใหม่ โดยการใช้จำลองแบบสถานการณ์ (Simulation Model) เป็นเครื่องมือในการพิสูจน์ผลลัพธ์ของกระบวนการใหม่ดังกล่าวเปรียบเทียบกับกระบวน การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ในปัจจุบันและวัดประสิทธิภาพของกระบวน การจัดซื้อจัดจ้างใหม่ตามหลักการของแบบจำลองอ้างอิงการดำเนินงานในโซ่อุปาน (SCOR Model) ด้วย

SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

การประเมินการทดลอง

ประโยชน์ (Adban ...