การจัดการสินค้าคงคลังเสมือน (Virtual Inventory Management)

SPONSORED LINKS

x9

การจัดการสินค้าคงคลังเสมือน (Virtual Inventory Management)  หมายถึง วิธีที่จะเป็นการนำเทคโนโยลีอินเตอร์เน็ตเข้ามาช่วยในการติดตามข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสินค้าคงคลังแบบเรียลไทม์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดสินค้าปลอดภัย (Safety Stock) ซึ่งวิธีนี้จะทำให้ผู้จัดจำหน่าย สามารถบริหารสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กรณีศึกษา : บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาต้นแบบระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสินค้าคงคลัง กรณีศึกษา ฝ่ายบริการลูกค้าธุรกิจ บริษัทไปรษณีย์ไทย ซึ่งเป็นการทำงานบนเครือข่ายอินทราเน็ต โดยที่ทำการไปรษณีย์สาขาสามารถทำการค้นหาข้อมูลสินค้าและทำการเบิกสินค้าจากคลังสินค้าได้แบบออนไลน์ นอกนี้ยังสามารถติดตามสถานะของสินค้าที่เบิกได้ด้วย วิธีการในการพัฒนาต้นแบบระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสินค้าคงคลังนี้ใช้หลักการของวงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยเริ่มจากการสำรวจปัญหาที่มีอยู่ของระบบงานปัจจุบัน ซึ่งปัญหาสำคัญที่พบก็คือการขาดระบบสารสนเทศในการให้บริการสารสนเทศที่จะช่วยให้ผู้ใช้ทราบข้อมูลสินค้าที่มีให้เบิกของคลังสินค้า อีกทั้งกระบวนการเบิกสินค้าที่มีอยู่เป็นระบบที่ทำด้วยมือ ทั้งหมด  ส่งผลให้การดำเนินการล่าช้าและมีเอกสารที่ต้องจัดทำจำนวนมาก จากนั้นจึงได้ทำการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศขึ้นมาใหม่ ซึ่งประกอบด้วย 6 ระบบงานย่อย ได้แก่ 1) ระบบบันทึกและปรับปรุงข้อมูล 2) ระบบเบิกจ่ายสินค้า 3) ระบบบันทึกข้อมูลการจัดส่งสินค้า 4) ระบบบันทึกการรับสินค้าของที่ทำการไปรษณีย์ 5) ระบบการรายงานยอดจำหน่ายสินค้าประจำวันของที่ทำการไปรษณีย์ และ 6) ระบบจัดทำรายงาน ในการพัฒนาระบบได้ใช้ Microsoft Visual Studio 2005 โดยใช้ ASP .NET เป็นภาษาในการพัฒนาและใช้ Microsoft SQL Server 2005 เป็นระบบจัดการฐานข้อมูล ผลที่ได้จากการวิจัยนี้ ทำให้กระบวนการเบิกจ่ายสินค้าระหว่างที่ทำการไปรษณีย์สาขากับคลังสินค้าของฝ่ายบริการลูกค้าธุรกิจ บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด สามารถดำเนินการได้แบบออนไลน์ ส่งผลให้เกิดความสะดวกรวดเร็วขึ้น ลดปริมาณเอกสารที่เกิดขี้นจากระบบ ผู้บริหารสามารถเรียกดูรายงานที่เกี่ยวข้องได้แบบวันต่อวัน และสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการประเมินการทำงานของระบบพบว่า ต้นแบบที่พัฒนาขึ้นช่วยลดขั้นตอนการทำงานและลดปริมาณเอกสารที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน โดยภาพรวมประสิทธิภาพการทำงานของระบบอยู่ในระดับดี

 

SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

การประเมินการทดลอง

ประโยชน์ (Adban ...