การทำให้เป็นมาตรฐาน (Standardization)

SPONSORED LINKS

ISO14000

การทำให้เป็นมาตรฐาน (Standardization) หมายถึง เอกสารที่จัดทำขึ้นจากการเห็นพ้องต้องกันและได้รับ ความเห็นชอบจากองค์กรอันเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปเอกสาดังกล่าววางกฎระเบียบแนวทางปฏิบัติหรือลักษณะเฉพาะแห่งกิจกรรม หรือผลที่เกิดขึ้นของกิจกรรมนั้นๆ เพื่อให้เป็นหลักเกณฑ์ใช้กันทั่วไปจนเป็นปกติวิสัยโดยมุ่งให้บรรลุถึงความสำเร็จสูงสุดตามข้อกำหนดที่วางไว้

กรณีศึกษาการสั่งซื้อและขั้นตอนงานเอกสารให้เป็นมาตรฐานของบริษัทบริษัท ซองซอล ไฮเทค และบริษัท ยูไนเต็คคอยล์เซนเตอร์
การจัดทำข้อมูลการสั่งซื้อและขั้นตอนงานเอกสารให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกพื้นที่
PO (PURCHASE ORDER) ใบสั่งซื้อ จากบริษัท ซองซอล ไฮเทค จำกัดองค์ประกอบที่สำคัญของใบสั่งซื้อ Spec และ Size งานที่ลูกค้าต้องการ SPEC : SGCC FB Z18 SIZE : 0.6X1102.5X435.5 จำนวนที่ลูกค้าสั่งซื้อ ซึ่งงาน size นี้ ลูกค้าและทางบริษัทได้ทำงานตกลงซื้อขายกันเป็น กิโลกรัม = 39,000 กิโลกรัม
QUOTATION (ใบเสนอราคา) จาก บริษัท ยูไนเต็คคอยล์เซนเตอร์ องค์ประกอบที่สำคัญของใบเสนอราคา 1)Spec และ Size งานที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งจะต้องตรงกับใบสั่งซื้อจากทางลูกค้า SPEC : SGCC FB Z18 SIZE : 0.6X1102.5X435.5 2)ราคาซื้อขาย ราคาจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้น-ลง ซึ่งปกติจะอ้างอิงจากใบเสนอราคา ซึ่งใบเสนอราคาจะต้อง ได้รับการยินยอมจากทั้ง 2 บริษัท ซึ่งลูกค้าและทางบริษัทได้ทำการตกลงซื้อขายกันเป็น กิโลกรัม = 36.13 B/KG3)เครดิต การชำระเงินเครดิต = 90 วัน หลังจากวันที่ส่งมอบวัตถุดิบให้แก่ลูกค้าบริษัท ซองซอล ไฮเทค จำกัดและบริษัท ยูไนเต็คคอยล์เซนเตอร์ ได้ถูกกำหนดให้ทำการซื้อขายวัตถุดิบเหล็กภายใต้มาตรฐานของบริษัท ฟูจิตสึ เจเนอรัล (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มฟูจิตสึ ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่น.

 

SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

การประเมินการทดลอง

ประโยชน์ (Adban ...