โพรบ(Probe)

SPONSORED LINKS
800625127_216     โพรบ(Probe) คือ เป็นสายตัวนำที่ใช้สำหรับตรวจวัดสัญญาณ โดยการนำเอาสัญญาณจากภายนอกเข้าไปยังภาคอินพุทของออสซิลโลสโคป โดยปกติแล้วสัญญาณอินพุทที่จะถูกป้อนเข้าไปยังภาคอินพุทจะต้องใช้สายเคเบิลแกนร่วม หรือที่นิยมเรียกอีกอย่างว่า สายโคแอกเชียล(Coaxial Cable) โพรบจะประกอบด้วย 2 ส่วน คือ สายนำสัญญาณและกราวด์ สายนำสัญญาณจะเป็นสายตัวนำเส้นเดียวอยู๋ตรงกลางหุ้มด้วยฉนวน ส่วนกราวด์จะพันถักติดกันไว้รอบๆ ฉนวนจากนั้นจึงหุ้มด้วยฉนวนอีกครั้งเป็นชั้นนอกสุด โดยที่ด้านหนึ่งจะเป็นปลายสายโพรบที่ใช้สำหรับนำไปวัดสัญญาณ ส่วนอีกด้านหนึ่งจะเป็นขั้นต่อ BNC (BNC Connector) ใช้ต่อเข้ากับอินพุทของออสซิลโลสโคป ถ้าหากเราเอามือไปจับสายวัดหรือโพรบ จะเกิดสัญญาณรบกวน(Noise) เนื่องจากเกิดค่าความจุระหว่างมือกับสายวัด ซึ่งสังเกตได้จากสัญญาณที่ปรากฏบนหน้าจอภาพ โดยโพรบที่นิยมใช้กันทั้วไปอย่างแพร่หลาย คือ โพรบแบบพาสชีพ(Passive Probe) ซึ่งมี 2 แบบ คือ แบบไม่ลดทอนสัญญษณกับแบบลดทอนสัญญาณ
SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

การประเมินการทดลอง

ประโยชน์ (Adban ...