ออสซิลโลสโคป (Cathode Ray Oscilloscope)

SPONSORED LINKS
423-1-20111129171304
     ออสซิลโลสโคป หรือมีชื่อเต็มว่า แคโทดเรย์ ออสซิลโลสโคป(Cathode Ray Oscilloscope;OSC) โดยทั่วไปนิยมเรียกกันสั้นๆ ว่า สโคป(Scope) เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่มีประโยชน์มากสำหรับการวัดและวิเคราะห์รูปคลื่นสัญญาณ(Wave Form) ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น การวัดสัญญาณแรงดันไฟฟ้า คาบเวลา ความถี่ วัดการต่างเฟส ความกว้างของพัลส์(Pulse Width) ส่วนใหญ่จะนิยมใช้ในห้องปฏิบัติการ (Laboratory Room) นอกจากนี้ยังสามารถนำไปวัดและวิเคราะห์ปรากฏการณ์อื่นๆ อีกเช่น ด้านการสื่อสารโทรคมนาคมด้านการแพทย์และด้านการทหาร เป็นต้น ออสซิลโลสโคปที่นิยมใช้ส่วนใหญ่ จะเป็นแบบสองเส้นภาพ(Dual Trace Oscilloscope) เนื่องจากสามารถวัดสัญญาณอินพุทได้พร้อมๆ กัน 2 ช่องสัญญาณหรือ 2 อินพุท จึงทำให้การเปรียบเทียนสัญญาณทำได้ง่ายขึ้น
SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

การประเมินการทดลอง

ประโยชน์ (Adban ...