เครื่องไฟฟ้าแบบบริดจ์ (Electrical Bridge Instrument)

SPONSORED LINKS
คอร์สวาดเส้น-อุปกรณ์การเรียน1
     เครื่องไฟฟ้าแบบบริดจ์(Electrical Bridge Instrument) คือ เป็นหลักการทำงานโดยอาศัยหลักการสมดุลของวงจรบริดจ์(Balanced Bridge) ที่ให้ความเที่ยงตรงที่สูงมาก เช่น มีย่านวัดตั้งแต่ 0.1 โอมห์จนไปถึงเมกกะโอห์ม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความละเอียดของเครื่องวัด ซึ่งถูกแบบออกเป็น 2 ประเภท หลักๆ ได้แก่
  1. เครื่องวัดแบบบริดจ์ไฟฟ้ากระแสตรง(DC Bridge) เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดที่เรียกว่า วีทสโตนบริดจ์(Wheatstone Bridge) จะอาศัยวิธีเปรียบเทียบค่า(Compare Value) ความต้านทานที่ต้องการทราบค่ากับค่ามาตรฐาน โดยการทำให้บริดจ์มีความสมดุล ซึ่งสามารถสังเกตได้จากเข็มชี้ของกัลวานอมิเตอร์ (Galvanometer:G) จะชี้ไปที่เลขศูนย์
  2. เครื่องวัดแบบบริดจ์ไฟฟ้ากระแสสลับ(AC Bridge) เป็นเครื่องวัดบริดจ์กระแสสลับมีลักษณะที่คล้ายกับวีทสโตนบริดจ์ กล่าวคือ แหล่งจ่ายไฟจะแทนด้วยแรงดันของไฟฟ้ากระแสสลับ(Voltage Source) ส่วนแขนของบริดจ์จะแทนด้วยอิมพีแดนซ์เชิงซ้อน (Complex Impedance ; Z) จากเดิม คือตัวต้านทาน(R) เพียงอย่างเดียวในทางปฏิบัติจะอธิบายได้ง่ายขึ้นเมื่ออิมพีแดนซ์อยู่ในรูปของ Rectangular Form
SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

การประเมินการทดลอง

ประโยชน์ (Adban ...