หม้อแปลงแรงดัน (Potential Transformer)

SPONSORED LINKS
ON-LOAD_1-(Copy)-0
     หม้อแปลงแรงดัน(Potential Transformer) หรือนิยมเรียกกันสั้นๆ ว่า พีที(PT) ทำหน้าที่ในการลดแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานจริงให้เหมาะสมกับเครื่องวัด คือ โวลท์มิเตอร์(Voltmeter) สำหรับอัตราส่วนการเปลี่ยนแปลงด้าน Secondary ซึ่งเป็นด้านแรงต่ำ โดยทั่วไปมักจะมีขนาดแรงดันเท่ากับ 110V, 120V และ 150V ส่วนขดลวดด้านแรงสูงนั้น คือ ด้านPrimary จะมีขนาดมาตรฐานเท่ากับแรงดันของสายเมน เช่น 220V, 440V, 2200V เป็นต้น สำหรับค่าพิกัดของกำลังไฟฟ้า(Rating power) ของหม้อแปลงแรงดันจะมีค่าที่ต่ำมาก เช่น 15 VA และ 200 VA ด้าน Primary จะถูกเขียนกำกับขั้วด้วยตัวอักษร U,V ส่วนด้าน Secondary จะเขียนกำกับขั้วด้วยตัวอักษร U,V
SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

การประเมินการทดลอง

ประโยชน์ (Adban ...