หม้อแปลงกระแส (Current Transformer)

SPONSORED LINKS

645464

     หม้อแปลงกระแส(Current Transformer) หรือที่นิยมเรียกกันสั้นๆ ว่า ซีที(CT) มีหน้าที่ในการลดกระแสไฟฟ้าที่ใช้งานจริงให้เหมาะกับแอมมิเตอร์(Ammeter) สำหรับอัตราส่วนการเปลี่ยนแปลง(Ratio) ที่ผู้ผลิตจะพิมพ์ติดไว้ที่ แผ่นป้ายบอกข้อมูล(Name Plate) เช่น 500/5A หมายความว่า ถ้าด้าน Primary ของหม้อแปลงกระแสมีกระแสไหลผ่าน 500A จะทำให้ด้าน Secondary มีกระแสเท่ากับ 5A ดังนั้น ทั้งเครื่องวัด คือ แอมมิเตอร์และหม้อแปลงกระแสจะต้องเลือกใช้ให้สัมพันธ์กัน สำหรับข้อควรระวังเกี่ยวกับการต่อหม้อแปลงกระแสก็คือ เมื่อด้าน Primary ต่อใช้งานอยู๋ในวงจร ปลายขดลวดด้าน Secondary หากไม่ได้ต่อเข้ากับแอมมิเตอร์จะต้องต่อลัดวงจรเข้าด้วยกัน ทั้งนี้เพื่อป้องกันอำนาจแม่เหล็กจำนวนมากที่จะเกิดขึ้นและทำให้เกิดความร้อน หรือไหม้ได้
SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

การประเมินการทดลอง

ประโยชน์ (Adban ...