คลิปแอมป์ (Clip Amp)

SPONSORED LINKS
DCM600DR
     คลิปแอมป์(Clip Amp) หรือ แคล้มป์มิเตอร์(Clamp Meter) หมายถึง เครื่องมือที่ใช้วัดทางไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ โดยไม่ต้องดับไฟหรือหยุดการทำงานของอุปกรณ์ของไฟฟ้า กล่าวคือ ในการวัดกระแสไฟฟ้านั้น หากใช้เครื่องมือวัดชนิดอื่น เช่น แอมมิเตอร์ หรือมัลติมิเตอร์ เมื่อจะวัดกระแสไฟฟ้า(Current : I) จะต้องหยุดการทำงานของอุปกรณ์นั้นเสียก่อนทั้งในขณะก่อนและหลังจากการวัดค่าเสร็จ เพื่อทำการต่อสายไฟและเครื่องวัดเข้าอุปกรณ์หรือโหลดที่จะวัดค่า จากนั้นจึงจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์หรือโหลดนั้นๆ อีกครั้งหนึ่ง แต่หากใช้แคล้มป์มิเตอร์ในการวัดค่าจะสามารถทำได้ง่ายๆ เพียงแต่คล้องมิเตอร์เข้าไว้กับสายไฟเพียงเส้นเดียวก็สามารถวัดค่าได้แล้ว ทำให้สะดวกง่ายต่อการตรวจวัดกระแสของอุปกรณ์ต่างๆ เช่น การตรวจเช็คกระแสของตู้ MDB เป็นต้น โดยคลิปแอมป์สามารถแบ่งออกเป็น 2 แบบ หลักๆ ได้แก่ แบบเข็มชี้บ่ายเบน(Analog Type) และแบบตัวเลขหรือดิจิตอล(Digital Type) นั้นเอง
SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

การประเมินการทดลอง

ประโยชน์ (Adban ...