เพาเวอร์แฟกเตอร์มิเตอร์ (Power Factor Meter)

SPONSORED LINKS
114234258
     เพาเวอร์แฟกเตอร์มิเตอร์(Power Factor Meter) หมายถึง เป็นเครื่องวัดกระแสไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่เป็นแบบอิเล็กโตรไดนาโมมิเตอร์ ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้วัดค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์(Power Factor Value) ซึ่งเกิดขึ้นจากความต่างเฟสระหว่างกระแสกับแรงดันภายในวงจรไฟฟ้า กระแสสลับค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์นั้น เรียกอีกชื่อได้ว่า ตัวประกอบกำลัง ใช้สัญลักษณ์แทน cos ϕ สำหรับการบ่ายเบนของเข็มชี้จะเป็นอัตราส่วนระหว่างกำลังไฟฟ้าจริง (P) ต่อกำลังไฟฟ้าปรากฏ (S) หรือเท่ากับวัตต์ต่อโวลท์-แอมแปร์ (W/VA)
โดยโครงสร้างทั่วไปของเครื่อวัดเพาะเวอร์แฟกเตอร์ 1 เฟส จะมีส่วนประกอบคล้ายกับวัตต์มิเตอร์ ที่สำคัญจะประกอบไปด้วย
  • ขดลวดชุดอยู่กับที่ (Fixed Coil) จำนวน 2 ขด ที่ทำหน้าที่สร้างสนามแม่เหล็กจึงเรียกขดลวดชุดนี้อีกชื่อว่า Field Coil โดยที่ขดลวดทั้งสองขดจะต่อกันเป็นแบบอนุกรมกับโหลด และอนุกรมกับแหล่งจ่ายไฟ ทำหน้าที่สร้างสนามแม่เหล็กหลัก
  • ขดลวดเคลื่อนที่ได้ จำนวน 2 ขด โดยที่ทั้งสองขดนี้จะถูกยึดติดอยู่บนแกนเพลวเดียวกันวางเป็นรูปกากบาดทำมุมฉากซึ่งกันและกัน
  • สเกลหน้าปัด
SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

การประเมินการทดลอง

ประโยชน์ (Adban ...