โวลต์มิเตอร์โหลดดิ้ง (Voltmeter Loading)

SPONSORED LINKS
-font-b-DC-b-font-30V-font-b-Analog-b-font-Panel-font-b-Volt
     โวลต์มิเตอร์โหลดดิ้ง(Voltmeter Loading) คือ การวัดแรงดันไฟฟ้าของโวลต์มิเตอร์ที่จะต้องต่อขนาน(Parallel Connection) เข้ากับวงจร เนื่องจากโวลต์มิเตอร์มีค่าความต้านทานที่สูงถ้าหากนำไปวัดแรงดันตกคร่อม(Voltage Drop) ความต้านทานที่มีค่าสูงๆ หรือมีความใกล้เคียงกับความต้านทานภายในของโวลต์มิเตอร์ จะทำให้ความต้านทานที่จุดวัดมีค่าลดต่ำลงส่งผลให้มีกระแสไหลผ่านโวลต์มิเตอร์ใกล้เคียงกับที่ไหลผ่านโหลด นั้นคือ เครื่องวัดจะกลายเป็นโหลดของวงจรด้วยลักษณะนี้เลยถูกเรียกว่ว โวลต์มิเตอร์โหลดดิ้ง หรือผลการโหลดของโวลต์มิเตอร์(Voltmeter Loading Effect) เพื่อเป็นการป้องกันผลของการโหลดดังกล่าวจึงควรเลือกใช้โวลต์มิเตอร์ที่มีค่าความต้านทานภายในที่สูงๆ มากกว่าความต้านทานของวงจรจุดที่กำลังจะทำการวัด อย่างไรก็ตามความคลาดเคลื่อนของการวัดอาจจะเกิดขึ้นได้เนื่องจากสาเหตุ 2 ประการหลักๆ ได้แก่
  1. ค่าความไว
  2. การตั้งย่านวัดที่ไม่เหมาะสม
SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

การประเมินการทดลอง

ประโยชน์ (Adban ...