ความคลาดเคลื่อนในการวัด หมายถึง

SPONSORED LINKS
instruments-ruler-2838361-1920x1200


ความคลาดเคลื่อนในการวัด
 (Error) หมายถึง ความผิดพลาดเป็นสิ่งไม่พึงประสงค์ที่จะทำให้เกิดขึ้นในระหว่างที่ใช้เครื่องวัด แต่ก็ไม่อาจที่จะหลีกเลี่ยงได้นั้น จึงถือเป็นเรื่องปกติของการวัด สาเหตุของความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากขั้นตอนในการวัดนั้น สามารถแบ่งได้ 3 ลักษณะ ได้แก่

  • ความคลาดเคลื่อนจากผู้ปฏิบัติงาน (Gross Erros) ได้แก่ เกิดจากการอ่านค่าที่ผิดพลาดจากความเป็นจริง โดยการใช้เครื่องวัดที่ไม่เหมาะสม และการบันทึกข้อมูลหรือการคำนวณที่ผิดพลาด เป็นต้น
  • ความคลาดเคลื่อนเชิงระบบ (Systematic Erros) เป็นความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากระบบภายในของเครื่องมือวัดที่มีสาเหตุดังต่อไปนี้ เช่น เครื่องวัดคลาดเคลื่อน (Instrumental Erros) เกิดจากโครงสร้างและกลไกภายในของเครื่องวัด เช่น การเสียดสีของแบริ่ง (Bearing) การตึงหรือการอ่อนล้าของสปริงก้นหอยการปรับแต่งที่ไม่เหมาะสม เป็นต้น โดยที่ความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นสามารถแก้ไขได้หรือลดความผิดพลาดให้น้อยลงด้วยการเลือกใช้เครื่องมือวัดให้เหมาะสมกับงาน การใช้งานอย่างถูกต้องและเป็นการบำรุงรักษาเครื่องมือวัดไม่ให้ถูกการกระทบกระเทือน หรือ ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากสิ่งแวดล้อม (Environmental Erros) เกิดขึ้นเนื่องจากผลของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ไฟฟ้าสถิต อุณหภูมิที่สูงขึ้น ความกดดันของอากาศความชื้น เป็นต้น
  • ความคลาดเคลื่อนที่ไม่แน่นอน (Random Errors) เป็นความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นอย่างไม่มีกฏเกณฑ์ที่แน่นอนและคาดไม่ถึง แม้ว่าความคลาดเคลื่อนชนิดนี้จะมีค่าไม่มากนัก แต่ก็มีผลต่อการวัดที่ต้องการความเที่ยงตรงสูง ความคลาดเคลื่อนแบบนี้สามารถแก้ไขได้ด้วยการวัด และอ่านค่าจากการทดลองซ้ำกันหลาย ๆ ครั้ง จากนั้นนำมาหาค่าเฉลี่ยที่ได้อีกครั้ง
SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

การประเมินการทดลอง

ประโยชน์ (Adban ...