การดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือวัดไฟฟ้า

SPONSORED LINKS
Fluke-43x-Series-II

การดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือวัดไฟฟ้า
เป็นเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าเกือบทุกชนิดที่จะมีความบอบบาง และมีความไวต่อสัญญาณอินพุทที่ป้อนให้ ดังนั้น เพื่อให้เครื่องมือวัดสามารถที่จะวัดได้อย่างถูกต้องและเที่ยงตรง ผู้ใช้จึงงเป็นบุคคลที่สำคัญที่สุดที่จะต้องค่อยบำรุงรักษาก่อนการใช้งาน ระมัดระวังระหว่างที่ใช้งาน ตลอดจนวิธีในการเก็บรักษาเมื่อมีการใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ก็เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานและยืดอายุการใช้งานของเครื่องมืดวัดนั้นเอง โดยมีวิธีการดูแลบำรุงรักษาเครื่องมืดวัด ดังนี้
  1. จัดเก็บเครื่องมืดวัดตามประเภทของเครื่องวัด และให้เป็นระเบียบง่ายต่อการดูแลรักษา
  2. จัดเก็บคู่มือการใช้งาน (Manual User) ให้ครบตามชนิดและจำนวน ให้ง่ายต่อการสะดวกค้นหา
  3. ดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือวัดให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา ได้แก่ การตรวจสอบสภาพภายนอกทั่วไปของเครื่องมือวัด เช่น สายวัด สกรูต่างๆ ตลอดจนอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้คู่กัน รวมถึงการบำรุงรักษาตามคู่มือของบริษัทที่เป็นผู้ผลิตเครื่องมือวัด
  4. จัดเก็บไว้ในตู้ที่มีความสะอาด มีการป้องกันจากฝุ่นละออง ความร้อน แสงแดด และความชื้น
  5. ควรมีการปรับแต่งหรือซ่อมบำรุงเครื่องมือวัดที่ผ่านการใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน
  6. เครื่องวัดที่ไม่ได้ใช้งานเป็นระยะเวลานานควรถอดแบตเตอรี่ออก เพื่อป้องกันสารเคมีจากแบตเตอรี่หรือถ่านที่จะมากัดกร่อนอุปกรณ์เครื่องวัด
  7. ควรระมังระวังอย่าให้เครื่องวัดไฟฟ้ารับการกระทบหรือการกระแทกเป็นอันเด็ดขาด
  8. ก่อนใช้งานควรจะตั้งสวิตช์หรือเลือกย่านวัดให้อยู่ในต่ำแหน่งที่เหมาะสมกับการใช้งาน
  9. ควรตั้งสวิตช์เลือกย่านวัดให้อยู่ในตำแหน่งที่สูงๆ จากค่าที่เราจะทำการวัด
  10. ในกรณีเกิดฟิวส์ของเครื่องวัดขาด ห้ามนำลวดทองแดงมาใส่แทนเป็นอันขาด หรือห้ามใส่ฟิวส์ที่มีขนาดสูงเกินกว่าฟิวส์อันเดิมแม้นั้นจะทำให้เกิดความเสียหายกับตัวอุปกรณ์และผู้ปฏิบัติงานได้
SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

การประเมินการทดลอง

ประโยชน์ (Adban ...