การค้าระหว่างประเทศ หมายถึง

SPONSORED LINKS

img-banner

การค้าระหว่างประเทศ หมายถึง การที่แต่ละประเทศมีปัจจัยการผลิตที่แตกต่างกัน และมีความสามารถ (ทักษะ) ในการผลิตสินค้าและการบริการต่างกัน เมื่อแต่ละประเทศต้องการที่จะแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการที่ตนผลิตได้กับประเทศอื่น ประกอบกับการคมนาคมที่ไปมาหาสู่กันได้สะดวก ก็ทำให้การค้าระหว่างประเทศเกิดขึ้นได้
สายเหตุที่มีการค้าระหว่างประเทศ
  1. ความแตกต่างของปัจจัยการผลิต, ทรัพยากรธรรมชาติ, ลักษณะภูมิประเทศ, ภูมิอากาศ
  2. ความแตกต่างในเรื่องความชำนาญเฉพาะด้าน (Specialization) ในการผลิต แต่ละประเทศควรแบ่งการผลิต สินค้าตามที่ตนถนัด
ประโยชน์ของการค้าระหว่างประเทศ
  1. สินค้าใดที่ผลินในประเทศหนึ่งไม่ได้ก็สามารถซื้อหาจากประเทศอื่นๆได้ ทำให้แต่ละประเทศมีสินค้าสนองความต้องการได้ดีมากขึ้น
  2. สินค้าใดถ้าแม้จะผลิตในประเทศได้  แต่มีต้นทุนสูง เมื่อเทียบกับประเทศอื่น ประเทศนั้นก็จะไม่ผลิต แต่จะทำการเลือกผลิตสินค้าที่มีต้นทุนสูงต่ำกว่าและมีความถนัด แล้วส่งไปขายแลก เปลี่ยนกัน เราจะได้สินค้าที่มีคุณภาพดีและราคาถูกกว่าที่เราจะทำการผลิตเอง
  3. การค้าระหว่างประเทศก่อให้เกิดความรู้ความชำนาญในการผลิตเฉพาะอย่าง ตามความถนัด ทำให้เกิดแรงจูงใจที่จะคิดค้นเทคนิคการผลิตให้ได้คุณภาพและราคาต่ำยิ่งขึ้น
  4. การค้าต่างประเทศช่วยให้ประเทศที่กำลังพัฒนาได้เรียนรู้เทคโนโลยี และแบบอย่างการผลิตที่ทันสมัยขึ้น สามารถนำทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ผลิตเพื่อส่งออกได้มากขึ้น
  5. การค้าต่างประเทศช่วงให้ประเทศกำลังพัฒนารู้จักใช้เทคโนโลยีจากต่างประเทศ เพื่อพัฒนาประเทศให้เจริญขึ้น เช่น ปรับปรุงการผลิต ปรับปรุงก่อสร้าง ปรับปรุงที่อยู่อาศัย พัฒนาถนนหนทางและพลังงานต่างๆ เป็นต้น
SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

การประเมินการทดลอง

ประโยชน์ (Adban ...