Daily Archives: สิงหาคม 2, 2015

แอมมิเตอร์ (Ammeter) คือ

แอมมิเตอร์ (Ammeter) คือ เครื่องมือวัดที่ใช้สำหรับวัดปริมาณกระแสไฟฟ้า (Current : I) เมื่อมีการนำไปใช้งานในวงจรไฟฟ้าจะต้องต่อแบบอนุกรรม (Series Connection) กับวงจร หรืออนุกรมกับโหลด (Load) เสมอถ้าหากมีการนำไปต่อขนาน (Parallel Connection) จะทำให้เกิดความเสียหายกับเครื่องวัดได้ ทั้งนี้เนื่องจากโครงสร้างภายในของแอมมิเตอร์น ...

Read More »

การดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือวัดไฟฟ้า

การดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือวัดไฟฟ้า เป็นเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าเกือบทุกชนิดที่จะมีความบอบบาง และมีความไวต่อสัญญาณอินพุทที่ป้อนให้ ดังนั้น เพื่อให้เครื่องมือวัดสามารถที่จะวัดได้อย่างถูกต้องและเที่ยงตรง ผู้ใช้จึงงเป็นบุคคลที่สำคัญที่สุดที่จะต้องค่อยบำรุงรักษาก่อนการใช้งาน ระมัดระวังระหว่างที่ใช้งาน ตลอดจนวิธีในการเก็บรักษา ...

Read More »

ความคลาดเคลื่อนในการวัด หมายถึง

ความคลาดเคลื่อนในการวัด (Error) หมายถึง ความผิดพลาดเป็นสิ่งไม่พึงประสงค์ที่จะทำให้เกิดขึ้นในระหว่างที่ใช้เครื่องวัด แต่ก็ไม่อาจที่จะหลีกเลี่ยงได้นั้น จึงถือเป็นเรื่องปกติของการวัด สาเหตุของความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากขั้นตอนในการวัดนั้น สามารถแบ่งได้ 3 ลักษณะ ได้แก่ ความคลาดเคลื่อนจากผู้ปฏิบัติงาน (Gross Erros) ได้แก่ เกิ ...

Read More »

เงินตึงตัว (Tight Money) หมายถึง

เงินตึงตัว (Tight Money) หมายถึง ภาวะที่ปริมาณเงินหมุนเวียนในตลาดมีน้อยมาก ในขณะที่ความต้องการที่จะกู้ยืมเงินสูง ในสถานการณ์เช่นนี้อัตราดอกเบี้ยจะถูกปรับตัวสูงขึ้น แต่ในทางกลับกันการขยายตัวของการลงทุนและการผลิตกลับต่ำลง เป็นสภาพที่เงินหายาก แต่ภาวะเงินตึงในระบบธนาคารพาณิชย์นั้น นับว่าเป็นปัญหาที่ร้ายแรงที่เกิดขึ้นในปี ...

Read More »

การค้าระหว่างประเทศ หมายถึง

การค้าระหว่างประเทศ หมายถึง การที่แต่ละประเทศมีปัจจัยการผลิตที่แตกต่างกัน และมีความสามารถ (ทักษะ) ในการผลิตสินค้าและการบริการต่างกัน เมื่อแต่ละประเทศต้องการที่จะแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการที่ตนผลิตได้กับประเทศอื่น ประกอบกับการคมนาคมที่ไปมาหาสู่กันได้สะดวก ก็ทำให้การค้าระหว่างประเทศเกิดขึ้นได้ สายเหตุที่มีการค้าระหว่างประ ...

Read More »