เงินฝืด (Deflation) หมายถึง

SPONSORED LINKS
EyWwB5WU57MYnKOvjxSb0sQRZ4bsLRQZal973KsBAIHoTwdgr86khw

 

     เงินฝืด (Deflation) หมายถึง ภาวะที่ระดับราคาของสินค้านั้นลดลงอย่างต่อเนื่อง ค่าของเงินใหญ่ขึ้น(ใช้เงินเท่าเดิม ได้ปริมาณเพิ่มขึ้น) ดังนั้นสถานการณ์เงินฝืดจึงเป็น สถานการณ์ตรงข้ามกับเงินเฟ้อ นั้นคือ ภาวะที่ระดับราคาสินค้า และบริการทั่วไปลดลงเรื่อยๆ นี่ไม่ได้หมายความว่า สินค้าทุกชนิดจะต้องลง และในส่วนเดียวกัน อาจเป็นไปได้ว่าสินค้าบางชนิดมีราคาสูงขึ้น แต่ เมื่อรวมราคาสินค้าทุกชนิดแล้ว คือราคาถัวเฉลี่ยจะลดลงจากเดิม

 

สาเหตุเกิดจาก ที่ความต้องการในการซื้อน้อยกว่าความต้องการในการขาย หรือ อุปสงค์รวมน้อยกว่าอุปทานรวม (AD <AS) เนื่องจากประชาชนขาดความเชื่อมั่นและชะลอการใช้จ่ายลง ส่งผลให้เกิดอุปทานส่วนเกิน(Excess Supply) หรือสินค้าล้นตลาด ทำให้ธุรกิจลดปริมาณการผลิตสินค้าลง ทำให้เกิดปัญหาการว่างงาน และทำให้รายได้ประชาติลดลง จนกระทั่งเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำหรือซบเซาในที่สุด

 

ชนิดของเงินฝืด สามารถแบ่งได้ 3 ประเภทหลักๆ ได้แก่
  1. เงินฝืดอย่างอ่อน (Mild Deflation)
  2. เงินฝืดปานกลาง (Moderate Deflation)
  3. เงินฝืดอย่างรุนแรง (Hyper Deflation)
SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

การประเมินการทดลอง

ประโยชน์ (Adban ...