ด้านอุปทานรวม (Aggregate Supply) หมายถึง

SPONSORED LINKS
money3
ด้านอุปทานรวม (Aggregate Supply) หมายถึง เงินเฟ้อที่เกิดจากต้นทุนหลัก (Cost Push Inflation) เป็นเงินเฟ้อที่มีสาเหตุมาจากการที่ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น (มีผลกระทบในวงกว้าง แก้ไขยาก) เช่น ค่าจ้างแรงงานสูงขึ้น, ราคาน้ำมันสูงขึ้น เป็นต้น ซึ่งการที่ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นนั้นจะทำให้ผู้ผลิตลดปริมาณการผลิตลง หรือหน่วยผลิตต้องการกำไรสูงขึ้นจึงมีการผูกขาดตัดตอน
     ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ทำให้เกิดอุปสงค์ส่วนเกิด (Excess Demand) ของสินค้าและบริการ ทำให้ระดับราคาสินค้าและบริการโดยทั่วไปจะสูงขึ้นจนเกิดภาวะเงินเฟ้อควบคู่กับภาวะผลผลิตที่ซบเซา ซึ่งส่งผลกระทบให้ระบบเศรษฐกิจโดยรวมลดลง ระดับราคาที่สูงขึ้นในกรณี จะถูกเรียกว่า ” ภาวะเงินเฟ้อที่เกิดจากต้นทุนการผลิตอย่างแท้จริง “
ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นจนเกิดภาวะเงินเฟ้อมี 2 ประการ
  • ค่าจ้างแรงงานที่ปรับเพิ่มขึ้น
  • หน่วยธุรกิจต้องการกำไรเพิ่มขึ้น จึงบวกกำไรที่ต้องการไว้ในราคาสินค้าและบริการ ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น
SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

การประเมินการทดลอง

ประโยชน์ (Adban ...