การสร้างต้นแบบเบื้องต้น (Prototyping Construction)

SPONSORED LINKS
32-htc-one-m9-01
การสร้างต้นแบบเบื้องต้น (Prototyping Construction) หมายถึง การนำรายละเอียดการออกแบบ เปลี่ยนเป็นรูปร่างของผลิตภัณฑ์ และทำการนำเข้าสู่กระบวนการสร้างต้นแบบ ทดสอบต้นแบบ แก้ไขการออกแบบ รวมถึงการทดสอบซ้ำ โดยมีกระบวนการต่อไป ดังนี้
  1. รูปแบบผลิตภัณฑ์ (Form) เป็นการออกแบบรูปร่างทางกายภาพภายนอกของผลิตภัณฑ์ที่สามารถมองเห็นได้ ได้แก่ รูปร่าง สี ขนาด สไตล์ และความสวยงาม
  2. การออกแบบการใช้งาน (Functional Design) เป็นความน่าเชื่อถือในการทำหน้าที่ของส่วนประกอบต่างๆ ที่นำมาประกอบที่มาเป็นผลิตภัณฑ์หรือระบบ โดยชิ้นส่วนทั้งหมดจะต้องทำหน้าที่เพื่อให้ผลิตภัณฑ์หรือระบบนั้นเกิดการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. การออกแบบการผลิต (Production Design) เป็นการออกแบบที่ทำให้ผลินภัณฑ์นั้นมีความทนทาน และมีการลงทุนใช้ทรัพยากรที่ต่ำลง แต่ยังคงคุณภาพเหมือนเดิม เป็นต้น
SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

การประเมินการทดลอง

ประโยชน์ (Adban ...