การบริหางานโครงการ (Project) หมายถึง

SPONSORED LINKS
newsImg8
การบริหางานโครงการ (Project) หมายถึง กลุ่มงานหรือเป็นกิจกรรมที่มีความต่อเนื่องมีความสัมพันธ์โดยตรงกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น โดยมี 3 ขั้นตอนที่สำคัญหลักๆ ประกอบไปด้วย
 • การวางแผน (Planning) คือ การจัดตั้ง Project Organization เพื่อให้งานประจำดำเนินการได้ และโครงการใหม่ไม่เกิดความขัดแย้งกัน โดยมีลักษณะที่เหมาะสมกับ Project Organization ได้แก่ 1. งานที่มีเป้าหมาย 2.งานที่มีลักษณะชี้เฉพาะ หรือแตกต่างจากงานประจำทั่วไป 3.งานที่มีลักษณะซับซ้อนสัมพันธ์กัน อาศัยความชำนาญ 4.งานที่เป็นโครงการแบบชั่วคราว เป็นต้น
 • การกำหนดตารางการทำงาน (Scheduling) คือ การจัดลำดับจัดสรรเวลาแต่ละกิจกรรมภายในโครงการ รวมทั้งกำหนดบุคคลากร กำหนดแผนผังการทำงาน และกำหนดผังการใช้ทรัพยากรภายในโครงการ
 • การควบคุมโครงการ (Controlling) คือ การติดตามผลต่างๆ และนำไปประเมินเปรียบเทียบผลลัพธ์ของงานภายในโครงการ เช่น การเปรียบเทียบผลการใช้งบประมาณในแต่ละกิจกรรม
บทบาทของผู้จัดการโครงการ (Project Manager)
 • บริหารทุกๆ กิจกรรมให้เสร็จตามลำดับและตรงต่อเวลา
 • ดูแลเรื่องงบค่าใช้จ่ายของโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายของงาน
 • สร้างแรงจูงใจให้กับสมาชิกในทีม
 • สื่อสาร กระจ่ายข้อมูล แก่ สมาชิกในโครงการ
วัตถุประสงค์ของการกำหนดตารางการทำงานของโครงการ (Project Management Techniques)
 • แสดงความสัมพันธของแต่ละกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน ตลอดโครงการ
 • ระบุความสัมพันธ์ของกิจกรรมต่างๆ
 • ช่วยให้เกิดการใช้บุคลากรภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
 • สามารถค้นหา ” คอขวด (bottle necks) ” ของโครงการได้ หรือแปลง่ายๆ ว่าเป็นความล่าช้าในระหว่างการทำงานในโครงการ
SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

การประเมินการทดลอง

ประโยชน์ (Adban ...