เงินเฟ้อ(Inflation) หมายถึง

SPONSORED LINKS
news_2
เงินเฟ้อ(Inflation) หมายถึง ภาวะที่ระดับราคาของสินค้าในตลาดสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ค่าของเงินลดลงเกิดจาก
  • ต้นทุนสูงขึ้น เช่น ภาวะเงินเฟ้อที่เกิดจากการอ่อนตัวของอัตราแลกเปลี่ยน หรือราคาน้ำมันสูงขึ้น หรือต้นทุนทางการตลาดที่สูงขึ้น
  • Demand > Supply ความต้องการซื้อมากเกินไป
ประเภทขออัตราเงินเฟ้อตามหลักวิชากการจะสามารถแบ่งอัตราเงินเฟ้อได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่
  1. เงินเฟ้ออย่างอ่อน (Mild Inflation) คือ ภาวะที่ระดับราคาของสินค้าเพิ่มขึ้นไม่เกิน 5% ต่อปี ซึ่งเงินเฟ้อระดับนี้ถือว่าเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศ และมักจะเกิดขึ้นกับในทุกประเทศ เพราะเป็นสภาวะปกติที่เป็นการกระตุ้นการบริโภค ที่ทำให้มีการขยายการผลิตที่มากขึ้น มีการเพิ่มการจ้างงาน รวมทั้งมีการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ขยายตัว และทำให้รายได้ของประชาชาติเพิ่มขึ้น
  2. เงินเฟ้อปานกลาง (Moderate Inflation) คือ ภาวะที่ระดับราคาของสินค้าเพิ่มขึ้นเกิน 5% แต่ไม่สามารถเกิน 20% ต่อปี เงินเฟ้อระดับนี้จะทำให้ประชาชนเดือดร้อน เพราะผู้บริโภคจะไม่เชื่อมั่นในสภาวะเศรษฐกิจ ที่ทำให้เกิดการกักตุนสินค้า แรงงานเรียกร้องขอขึ้นค่าจ้าง จนนำไปสู่สภาวะเงินเฟ้ออย่างรุนแรงในที่สุด
  3. เงินเฟ้อรุนแรง (Hyper Inflation) คือ ภาวะที่ระดับราคาของสินค้าเพิ่มขึ้นเกิน 20% อาจจะมากถึง 100% ต่อปีเลยก็ว่าได้ แต่ส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นในสภาวะสงคราม ซึ่งเงินเฟ้อในระดับนี้จะทำให้เศรษฐกิจหยุดชะงัก ประชาชนไม่มีความเชื่อมั่นในการถือเงิน และหันไปถือทรัพย์สินในรูปแบบอื่นแทน เช่น ทองคำ หรือสิ่งของที่จับต้องได้แต่มีมูลค่า
SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

การประเมินการทดลอง

ประโยชน์ (Adban ...