แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

SPONSORED LINKS
J2
     แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (Economic Development) หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจเป็นแผนชี้นำ ไม่ใช่แผนควบคุม ซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นกระบวนการที่ทำให้รายได้ของบุคคลที่แท้จริงของคนในประเทศนั้นๆ เพิ่มขึ้นในระยะยาว โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และแต่ละประเทศนั้นจำเป็นต้องพัฒนาเศรษฐกิจของตัวเอง
จุดมุ่งหมายที่สำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจ
  • เพื่อความมั่นคั่ง (ยกระดับมาตรฐานการครองชีพของประชาชนให้สูงขึ้น)
  • เพื่อเพิ่มความั่นคงของประเทศ
     จาการพัฒนาเศรษฐกิจดังกล่าวนั้น สามารถแบ่งประเทศออกเป็น 3 กลุ่มหลักๆ คือ ประเทศด้อยพัฒนา, ประเทศกึ่งพัฒนา หรือกำลังพัฒนาอยู่, และประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งจะดูได้จากการนำตาราง GDP มาเทียบดูว่าถูกพัฒนาแล้วหรือด้อยพัฒนา ส่วนประเทศที่ด้อยพัฒนานั้นจะ มีลักษณะสำคัญ คือ ระดับมาตราฐานความเป็นอยู่ขของประชาชนจะอยู่ในเกณฑ์ต่ำ, ประชาชนส่วนใหญ่จะมีอาชีพเกษตรกรรม, อัตราการเกิดสูง, มีคนว่างงานจำนวนมาก, การออมมีน้อย, ขาดแคลนแหล่งเงินทุน, ประสิทธิภาพในการที่จะผลิตต่ำ และต้องมีการอาศัยพึ่งพาจากต่างประเทศมาก
ปัจจัยสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ ขึ้นอยู่กับพื้นฐาน 4 ปัจจัยหลักๆ ได้แก่
  • ปริมาณและคุณภาพของประชากร
  • การสะสมทุน
  • ปริมาณทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่
  • ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

การประเมินการทดลอง

ประโยชน์ (Adban ...