อัตราดอกเบี้ย หมายถึง

SPONSORED LINKS
savings--1
อัตราดอกเบี้ย หมายถึง ผลตอบแทนหรือจำนวนเงินที่ผู้กู้ต้องจ่ายชำระแก่ผู้ให้กู้ โดยที่สัญญาว่าจะชำระคืนเต็มมูลค่าในกี่วันที่ครบกำหนดหรือในอนาคตตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งแบ่งเป็นประเภท ดังนี้
  • อัตราดอกเบี้ยงเงินให้กู้ยืมระหว่างธนาคาร (Interbank Rate)
  • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (Lending Rate) เช่น ดอกเบี้ย MLR, ดอกเบี้ย MOR, ดอกเบี้ย MRR
  • อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง (Reference Rate)
  • อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมในตลาดซื้อคืนพันธบัตร (Repurchase Rate)
  • อัตราดอกเบี้ยมาตรฐาน (Bank Rate)
  • อัตราค่าตอบแทนในการซื้อขายพันธบัตรกับสถาบันการเงินเพื่อทำการปรับสภาพคล่องสิ้นวัน (End-of-day Liquidity Rate) เป็นต้นๆ
SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

การประเมินการทดลอง

ประโยชน์ (Adban ...