รายได้จากดอกเบี้ยสุทธิ หมายถึง

SPONSORED LINKS
house-mortgage-rate-300x270
รายได้จากดอกเบี้ยสุทธิ (Net Interest) หมายถึง ดอกเบี้ยที่บุคคลได้รับจากองค์การธุรกิจและสถาบันการเงินต่างๆ หักด้วยดอกเบี้ยจากหนี้สาธารณะและหนี้ของผู้บริโภค โดยดอกเบี้ยที่บุคคลได้รับจากรัฐบาลและบุคคลธรรมดาจะไม่ถูกนำมาคิดรวมเพราะถือว่าการกู้เงินของรัฐบาลและบุคคลธรรมดาเป็นการกู้เพื่อการบริโภค มิใช่เพื่อนทำการผลิต สำหรับดอกเบี้ยที่องค์การธุรกิจได้รับก็ไม่ถูกนำมาคิดรวม เพราะถือว่าได้นำไปคิดรวมอยู่ในยอดกำไรขององค์การธุรกิจแล้ว
SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

การประเมินการทดลอง

ประโยชน์ (Adban ...