ค่าตอบแทนแรงงาน หมายถึง

SPONSORED LINKS
work117
ค่าตอบแทนแรงงาน (Compensation of Employees) หมายถึง ค่าตอบแทนแรงงาน เป็นค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินในรูปแบบของเงินเดือน ค่าแรง ค่าจ้าง ค่าธรรมเนียม เงิน รางวัลและเงินโบนัส เป็นต้นๆ ที่คนงานได้รับเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในรูปแบบของตัวเงิน เช่น เงินประกันสังคมที่นายจ้างออกให้แก่ลูกจ้าง ค่าบริการในการรักษาพยาบาลเมื่อมีการเจ็บป่วย และเพื่อมิให้ยอดผลตอบแทนแก่คนงานต่ำกว่าที่ควรจะเป็น จะต้องมีการประเมิณค่าตอบแทนที่นายจ้างให้แก่คนงานในรูปของสิ่งเข้าอยู่ในยอดค่าตอบแทนแก่คนงานด้วย เช่น ค่าอาหาร ที่พักอาศัย เป็นต้น
SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

การประเมินการทดลอง

ประโยชน์ (Adban ...