รายได้ส่วนบุคคล(Personal Income:PI) หมายถึง

SPONSORED LINKS
13570211331357021214l
รายได้ส่วนบุคคล  (Personal Income:PI) หมายถึง รายรับทั้งหมดของบุคคลซึ่งเป็นรายได้ตกมาถึงมือของบุคคลจริงๆ โดยเป็นการรวมทั้งรายได้ที่เป็นผลตอบแทนของปัจจัยการผลิต และที่มิได้เป็นผลตอบแทนของปัจจัยการผลิต ส่วนรายได้ส่วนบุคคล (PI) นั้น มีความแตกต่างจากรายได้ประชาชาติ (NI) คือ NI คำนวณเฉพาะรายได้ที่เกิดจากการผลิตเท่านั้น แต่ PI นั้นจะรวมรายได้ส่วนที่ไม่ใช่ผลตอบแทนของปัจจัยการผลิตเข้าไปด้วย เช่น เงินโอนต่างๆ รวมทั้งดอกเบี้ยเงินยืมต่างๆ ที่ไม่ใช่ส่วนของการผลิตเข้าไปด้วย และจะมีการหักรายได้บางรายการที่รวมอยู่ใน NI แต่มิได้ตกทอดถึงมือของบุคคลออก ได้แก่กำไรที่บริษัทนั้นเก็บไว้แต่มิได้จ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

การประเมินการทดลอง

ประโยชน์ (Adban ...