ผลิตภัณฑ์ประชาชาติสุทธิในราคาทุน หมายถึงอะไร

SPONSORED LINKS
tnews_1429841525_2766
ผลิตภัณฑ์ประชาชาติสุทธิในราคาทุน หมายถึง มูลค่ารวมในราคาตลาดของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายที่ประชาชาติผลิตขึ้นได้ภายในระยะเวลา 1 ปี โดยหลังจากการหักด้วยค่าใช้จ่ายกินทุน (Capital Consumption Allowances) และภาษีทางอ้อมของธุรกิจ (Indirect Business Taxes) โดยที่ค่าของ NNP at f.c จะต้องเท่ากับค่าของตัวเลขรายได้ประชาชาติ (National Income:NI) ซึ่งจะเป็นผลรวมของรายได้ประเภทต่างๆ ที่บุคคลต่างๆ ในระบบเศรษฐกิจได้รับในฐานะที่ตัวเองเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตในระยะเวลา 1 ปี โดยรายระเอียดดังกล่าวจะสามารถชี้ให้เห็นถึงระดับรายได้และความสำคัญ ของอาชีพต่างๆ เป็นต้น
SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

การประเมินการทดลอง

ประโยชน์ (Adban ...