ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ หมายถึงอะไร

SPONSORED LINKS
1425562709-3-o
ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (Gross National Product: GNP) หมายถึง มูลค่าโดยรวมของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายทั้งหมดที่ประชาชนของประเทศได้ทำการผลิตขึ้นในระยะเวลาหนึ่ง โดยเริ่มนับรวมทั้งที่ผลิตขึ้นภายในประเทศและต่างประเทศอีกด้วย เช่น ผลิตภัณฑ์ประชาชาติเบื้องต้นของไทย หมายถึง รายได้ของประชาชนในประเทศทั้งหมดรวมกันทั้งรายได้ที่คนไทยไปทำงานหรือไปลงทุนในต่างประเทศอีกด้วย โดยจากคำจำกัดความจะเห็นได้ว่า GNP นั้นจะหมายถึง ผลรวมของมูลค่าของสินค้าและบริการต่างๆขั้นสุดท้ายที่ถูกผลิตขึ้นโดยผลเมืองและทรัพยากรของประเทศนั้นๆ ภายในประเทศ และรวมถึงผลผลิตที่พลเมืองของประเทศนั้นได้ก่อให้เกิดขึ้นมาในต่างประเทศด้วย โดยไม่นับรวมกับผลผลิตของต่างชาติที่ได้ทำการผลิตขึ้นภายในประเทศนั้น
SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

การประเมินการทดลอง

ประโยชน์ (Adban ...