ผลิตภัณฑ์ประชาชาติสุทธิในราคาตลาด หมายถึง

SPONSORED LINKS
561
ผลิตภัณฑ์ประชาชาติสุทธิในราคาตลาด (Net National Product at market price: NNPat) หมายถึง มูลค่าโดยรวมในตลาดของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายที่ประชาชาติได้ทำการผลิตขึ้น ในระยะเวลา 1 ปี ภายหลังจากการหักค่าใช้จ่ายกินทุน (Capital Consumption Allowances: CCA) ออกไปแล้วซึ่งจะประกอบไปด้วย
  1. ค่าเสื่อมราคาของทุน หรือเรียกอีกชื่อว่า Depreciation โดยมาตราฐานปัจจุบันจะหักค่าเสื่อมไว้ที่ 20%
  2. ค่าสึกหรอของเครื่องจักร หรือเรียกอีกชื่อว่า Machine
  3. ค่าสึกหรอของเครื่องมือ หรือเรียกอีกชื่อว่า Equipment
  4. ค่าทรัพย์สินสูญหาย หรือเรียกอีกชื่อว่า Accidental Damage เช่น น้ำท่วม หรือเกิดไฟไหม้ เป็นต้น
SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

การประเมินการทดลอง

ประโยชน์ (Adban ...