เศรษฐศาสตร์มหภาค หมายถึงอะไร

SPONSORED LINKS
economic-show03
เศรษฐศาสตร์มหภาค หมายถึง การศึกษาระบบเศรษฐกิจ โดยรวม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจ้างงานและการว่างงาน ของอัตราค่าจ้าง อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เพื่อที่จะอธิบายปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจ ที่เกิดขึ้น เช่น ภาวะเงินเฟ้อ เศรษฐกิจถดถอย หรือการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด เป็นต้น โดยทั้งนี้ก็เพื่อให้ส่วนที่จะสามารถวางแนวนโยบายเพื่อยกระดับเศรษกิจให้โดยรวมดีขึ้น หรือเพื่อบรรลุตามเป้าหมายทางเศรษฐกิจที่ได้ตั้งใจไว้  โดยแต่ละเป้าหมายของเศรษฐกิจของแต่ละประเทศก็มีความแต่งต่างกันไป เช่น บางประเทศอาจจะมีการเน้นที่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ หรือบางประเทศอาจมุ่งเน้นที่เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ เป็นต้น

 

SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

การประเมินการทดลอง

ประโยชน์ (Adban ...