Monthly Archives: กรกฎาคม 2015

เงินฝืด 3 ประเภท

ชนิดเงินฝืด 3 ประเภท ได้แก่ เงินฝืดอย่างอ่อน (Mild Deflation) หมายถึง ภาวะที่ระดับราคาของสินค้าลดลงไม่เกิน 5% ต่อปี ซึ่งเป็นผผลดีต่อเศรษฐกิจ จะช่วยกระตุ้นให้ประชาชนเพิ่มการใช้จ่าย ทำให้อุปสงค์โดยรวมขอระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น และจะทำให้เศรษฐกิจเกิดการขยายตัว เงินฝืดปานกลาง (Moderate Deflation) หมายถึง ภาวะที่ระดับราคาสินค้ ...

Read More »

เงินฝืด (Deflation) หมายถึง

       เงินฝืด (Deflation) หมายถึง ภาวะที่ระดับราคาของสินค้านั้นลดลงอย่างต่อเนื่อง ค่าของเงินใหญ่ขึ้น(ใช้เงินเท่าเดิม ได้ปริมาณเพิ่มขึ้น) ดังนั้นสถานการณ์เงินฝืดจึงเป็น สถานการณ์ตรงข้ามกับเงินเฟ้อ นั้นคือ ภาวะที่ระดับราคาสินค้า และบริการทั่วไปลดลงเรื่อยๆ นี่ไม่ได้หมายความว่า สินค้าทุกชนิดจะต้องลง และในส่วนเดียวกัน ...

Read More »

ด้านอุปทานรวม (Aggregate Supply) หมายถึง

ด้านอุปทานรวม (Aggregate Supply) หมายถึง เงินเฟ้อที่เกิดจากต้นทุนหลัก (Cost Push Inflation) เป็นเงินเฟ้อที่มีสาเหตุมาจากการที่ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น (มีผลกระทบในวงกว้าง แก้ไขยาก) เช่น ค่าจ้างแรงงานสูงขึ้น, ราคาน้ำมันสูงขึ้น เป็นต้น ซึ่งการที่ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นนั้นจะทำให้ผู้ผลิตลดปริมาณการผลิตลง หรือหน่วยผลิตต้องการกำไร ...

Read More »

Forecating คืออะไร

การพยากรณ์ (Forecating) หมายถึง ความพยามมองเหตุการณ์ในอนาคต โดยดูจากอดีต โดยประกอบด้วยการประมาณค่าขนาดของตัวแปรต่างๆ แบบที่ไม่ลำเอียง เรียกว่า ” เป็นการประมาณค่าในอนาคตโดยดูรูปแบบในอดีต ” ประกอบด้วยวิธีการหรือวิจารณญาณเพิ่มเติม โดยที่ค่าที่ได้จากการทำนายจะได้ผลดี ต้องอาศัยวิจารณญาณที่ดีในการนำไปใช้ตัดสินใจ ...

Read More »

การสร้างต้นแบบเบื้องต้น (Prototyping Construction)

การสร้างต้นแบบเบื้องต้น (Prototyping Construction) หมายถึง การนำรายละเอียดการออกแบบ เปลี่ยนเป็นรูปร่างของผลิตภัณฑ์ และทำการนำเข้าสู่กระบวนการสร้างต้นแบบ ทดสอบต้นแบบ แก้ไขการออกแบบ รวมถึงการทดสอบซ้ำ โดยมีกระบวนการต่อไป ดังนี้ รูปแบบผลิตภัณฑ์ (Form) เป็นการออกแบบรูปร่างทางกายภาพภายนอกของผลิตภัณฑ์ที่สามารถมองเห็นได้ ได้แก ...

Read More »

เทคนิคการจัดการโครงการแบบ PERT/CPM

เทคนิคการจัดการโครงการแบบ PERT/CPM จะประกอบไปด้วย 6 ขั้นตอนหลัก ดังนี้ การกำหนดโครงการและจัดเตรียมโครงสร้างแบบแยกย่อยงาน ระบะความสัมพันธ์ของกิจกรรม และระบุกิจกรรมก่อนและหลัง วาดภาพเครือข่ายงานที่เชื่อมโยงกับทุกกิจกรรม กำหนดระยะเวลา คำนวณหาเส้นทางที่ใช้เวลาการทำงานที่นานสุด (Cirtical Task)โดยคำนวนหาได้จากเส้นทางวิกฤติ ( ...

Read More »

การบริหางานโครงการ (Project) หมายถึง

การบริหางานโครงการ (Project) หมายถึง กลุ่มงานหรือเป็นกิจกรรมที่มีความต่อเนื่องมีความสัมพันธ์โดยตรงกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น โดยมี 3 ขั้นตอนที่สำคัญหลักๆ ประกอบไปด้วย การวางแผน (Planning) คือ การจัดตั้ง Project Organization เพื่อให้งานประจำดำเนินการได้ และโครงการใหม่ไม่เกิดความขัดแย้งกัน โดยมีลักษณะที่เหมาะสมกับ Project Org ...

Read More »

กลยุทธ์การแข่งขันที่เหมาะสม

กลยุทธ์การแข่งขันที่เหมาะสม คือ ความเป็นเลิิศของบริษัทต่างๆ ที่ไม่สามารถลอกเลียนแบบได้นั้นเอง โดยขึ้นอยู่กับ 3 ปัจจัยหลัก กลยุทธ์ด้านผู้นำต้นทุน (Cost) หมายถึง หาความเหนือกว่ากับต้นทุนการผลิต เช่น บริษัท Toyota กลยุทธ์ด้านผู้นำด้านความแตกต่าง (Differentiation) หมายถึง หาความแปลกใหม่และความเป็นตัวตน เช่น บริษัท Apple, D ...

Read More »

เงินเฟ้อ(Inflation) หมายถึง

เงินเฟ้อ(Inflation) หมายถึง ภาวะที่ระดับราคาของสินค้าในตลาดสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ค่าของเงินลดลงเกิดจาก ต้นทุนสูงขึ้น เช่น ภาวะเงินเฟ้อที่เกิดจากการอ่อนตัวของอัตราแลกเปลี่ยน หรือราคาน้ำมันสูงขึ้น หรือต้นทุนทางการตลาดที่สูงขึ้น Demand > Supply ความต้องการซื้อมากเกินไป ประเภทขออัตราเงินเฟ้อตามหลักวิชากการจะสามารถแบ่งอั ...

Read More »

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

     แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (Economic Development) หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจเป็นแผนชี้นำ ไม่ใช่แผนควบคุม ซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นกระบวนการที่ทำให้รายได้ของบุคคลที่แท้จริงของคนในประเทศนั้นๆ เพิ่มขึ้นในระยะยาว โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และแต่ละประเทศนั้นจำเป็นต้องพัฒนาเศรษฐกิจของต ...

Read More »