กรณีศึกษาต้นทุนรวมของความเป็นเจ้าของ (Total Cost Of Ownership)

SPONSORED LINKS
0375c44cb07b9e43282547e8da6016b9
กรณีศึกษา : เปรียบเทียบต้นทุนรวม บริษัท เอ็ม.อี.ซี. อินดัสตรี จำกัด
ปัจจุบันอุตสาหกรรมการก่อสร้างของประเทศไทยได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว เพื่อตอบสนองความต้องการเจ้าของอาคาร จึงมีการพัฒนาเทคนิคและกระบวนการก่อสร้าง โดยการพัฒนาระบบการก่อสร้างของโครงสร้างเป็นลักษณะชิ้นส่วนส่าเร็จรูป ซึ่งใช้เวลาการก่อสร้างรวดเร็วและต้นทุนต่ำเพื่อเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคสูงสุด  โดยทำการศึกษาวิเคราะห์และเปรียบเทียบต้นทุนรวมตลอดไปจนระยะเวลาก่อสร้างของกระบวนการก่อสร้างแบบหล่อสำเร็จรูปและแบบหล่อในที่ของอาคารพาณิชย์ขนาดเล็กของ บริษัท เอ็ม.อี.ซี. อินดัสตรี จำกัด ปี พ.ศ.2553 จากผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า การก่อสร้างโดยใช้ชิ้นส่วนส่าเร็จรูปใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง 73 วัน ลดลงจากแบบหล่อในที่ ซึ่งใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง 106 วัน สามารถลดระยะเวลาจากเดิม 31 % และต้นทุนรวมลดลง 1 % จากกระบวนการหล่อแบบเดิม

ประโยชน์

  • ทำการประเมิณต้นทุนรวมได้แม่นยำสามารถลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลงได้
  • สามารถควบคุมวัสดุคงคลังให้อยู่ในระดับที่น้อยที่สุดหรือให้เท่ากับศูนย์
  • ผลิตแบบทันเวลาพอดี (JIT) โดยใช้ความต้องการของลูกค้าเป็นตัวกำหนดปริมาณการผลิตและการใช้วัตถุดิบ ซึ่งทำให้ลดเวลานำหรือระยะเวลารอคอยในกระบวนการผลิต
  • ลดปัญหาของเสียหรือความสูญเปล่าจากการผลิตให้ลดน้อยลง
SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

การประเมินการทดลอง

ประโยชน์ (Adban ...