กรณีศึกษาการจัดซื้อบนรากฐานคุณค่า (Value Based Sourcing)

SPONSORED LINKS

mascot-contactกรณีศึกษา บริษัทมิชลิน

บริษัทมิชลิน เป็นบริษัทดำเนินกิจการผลิตยางรถยนต์รายใหญ่ทั่วโลก  โดยหลักการจัดซื้อของมิชลินนั้น  จะต้องรับประกันความพร้อมของผลิตภัณฑ์และบริการ เมื่อลูกค้าภายในร้องขอผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ดังกล่างจะต้องมีความพร้อมอยู่เสมอ โดยหน่วยงานจัดซื้อจะต้องเป็นผู้คัดสรรผู้ขายสินค้าและบริการที่มีคุณสมบัติตรงความต้องการทั้งในด้านเทคนิคและราคา รวมทั้งความต้องการของมิชลินที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งแวดล้อและสังคม แต่ในกรณีที่คู่ค้าไม่สามารถดำเนินการตามหลักการและแนวทางดังกล่าวได้ ทางบริษัทมิชลินจะทำการยุติความสัมพันธ์ทางการค้ากับคู่ค้ารายนั้น

กลยุษย์ในการจัดซื้อของ บริษัทมิชลิน

  • รับฟังและตอบสนองความต้องการของลูกค้า
  • มีส่วนร่วมในผลการประกอบการของกลุ่มบริษัท
  • ประสานการทำ งานทั่วโลกทั้งระดับประเทศและระดับชุมชนให้สอดคล้องกัน
  • เสริมสร้างความสัมพันธ์บนพื้นฐานความซื่อสัตย์สุจริตกับคู่ค้า
  • สร้างการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
  • การให้ความสำคัญต่อบุคคล

จากกรณีศึกษาดังกล่าวจะเห็นได้ว่าบริษัทมิชลินนั้นจะต้องรับประกันความพร้อมของผลิตภัณฑ์และบริการ เมื่อลูกค้าภายในร้องขอผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ดัง กล่าวจะต้องมีความพร้อมอยู่เสมอ โดยหน่วยงานจัด ซื้อ จะต้องเป็นผู้คัดสรรผู้ขายสินค้าและให้บริการที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการทั้ง ในด้านเทคนิค และราคา

SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

การประเมินการทดลอง

ประโยชน์ (Adban ...